Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Έλεγχος της μορφοποίησης κατά την επικόλληση

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να κάνετε επικόλληση ενός αντικειμένου στο Word είναι με τη συντόμευση CTRL+V ή με το κουμπί Επικόλληση στην καρτέλα Κεντρική. Και με τους δύο αυτούς τρόπους όμως, η μορφοποίηση που θα έχει το αντικείμενο στη νέα του θέση (προορισμό) ορίζεται από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του Word. Τις περισσότερες φορές η μορφοποίηση αποδίδεται σωστά από το Word αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τη μορφοποίηση που θα έχει το αντικείμενο. Τη δυνατότητα αυτή σας τη δίνει το μενού Επιλογές επικόλλησης που μπορείτε να εμφανίσετε με τους επόμενους τρόπους:

 • Μετά την αντιγραφή
  Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης κάτω από το κουμπί Επικόλληση στην καρτέλα Κεντρική.
 • Μετά την αντιγραφή
  Κάνετε δεξιό κλικ στο σημείο της επικόλλησης. Το μενού συντομίας περιλαμβάνει τις Επιλογές επικόλλησης.
 • Μετά την επικόλληση
  Κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του αντικειμένου που κάνατε επικόλληση.

Το κουμπί Επιλογές επικόλλησης δεν εμφανίζεται

Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης στις ρυθμίσεις του Word:

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Για προχωρημένους.
 3. Στην ενότητα Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το πεδίο Εμφάνιση κουμπιού "Επιλογές επικόλλησης", όταν επικολλάται περιεχόμενο για να εμφανίσετε/αποκρύψετε αντίστοιχα το κουμπί.
 4. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν χρησιμοποιήσετε κάποια από αυτές τις επιλογές και δεν έχει το αποτέλεσμα που περιμένατε, πιθανόν να επηρεάζεται από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Αποκοπής, Αντιγραφής και επικόλλησης, αλλά και τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της "Έξυπνης" αποκοπής και επικόλλησης.

Εικ. 1: Μενού επιλογών επικόλλησης

Το μενού επιλογών επικόλλησης (εικ. 1) περιλαμβάνει διαφορετικές εντολές κάθε φορά, ανάλογα με το αντικείμενο που έχετε αντιγράψει και ανάλογα με το σημείο που κάνετε την επικόλληση. Οι εντολές εμφανίζονται με τη μορφή εικονιδίων. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη σε μια εντολή για να δείτε μια σύντομη περιγραφή. Ταυτόχρονα θα εμφανιστεί στο έγγραφο η προεπισκόπηση, με τη μορφή που θα έχει το αντικείμενο, αν χρησιμοποιήσετε την εντολή για την επικόλληση.

Στον επόμενο πίνακα μέσα στην παρένθεση αναφέρεται το πλήκτρο συντόμευσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με κάθε εντολή, αφού έχετε εμφανίσει το μενού Επιλογές επικόλλησης.

Πίνακας 1: Επιλογές μορφοποίησης κατά την επικόλληση

Εικονίδιο Εντολή

Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Δ)

Το στοιχείο διατηρεί τη μορφοποίηση που είχε κατά την αντιγραφή.

Συγχώνευση μορφοποίησης (Σ)

Προσαρμόζει τη μορφοποίηση που είχε το στοιχείο κατά την αντιγραφή, ώστε να ταιριάζει μ' αυτήν που έχει το κείμενο που το περιβάλλει στον προορισμό.

Διατήρηση μόνο κειμένου (Κ)

Αφαιρεί όλη τη μορφοποίηση της προέλευσης και επικολλά μόνο το κείμενο ή στοιχεία που μπορούν να μετατραπούν σε κείμενο. Π.χ. οι εικόνες απορρίπτονται, ενώ οι πίνακες μετατρέπονται σε παραγράφους κειμένου. Αν έχει αντιγραφεί ένα κελί πίνακα και γίνεται επικόλληση επίσης σε κελί πίνακα τα περιεχόμενα της προέλευσης προστίθενται στα περιεχόμενα προορισμού.

Χρήση στυλ προορισμού (Σ)

Μορφοποιεί το κείμενο της προέλευσης ώστε να ταιριάζει με το στυλ που χρησιμοποιείται στο σημείο επικόλλησης.

Εικόνα (Ι)

Επικολλά ακόμα και το κείμενο σαν εικόνα.

Σύνδεση & διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Μ)

Το στοιχείο διατηρεί τη μορφοποίηση που είχε κατά την αντιγραφή και ταυτόχρονα, λειτουργεί σαν δεσμός μεταξύ των δεδομένων προέλευσης και προορισμού. (Τα δεδομένα στον προορισμό ενημερώνονται με αλλαγές που γίνονται στην προέλευση). Η λειτουργία αυτή ισχύει όταν η προέλευση υποστηρίζει Σύνδεση και Ενσωμάτωση Αντικειμένων (OLE) και εφ' όσον το αρχείο της προέλευσης έχει αποθηκευτεί πριν την αντιγραφή του στοιχείου.

Σύνδεση & χρήση στυλ προορισμού (Σ)

Μορφοποιεί το κείμενο ώστε να ταιριάζει με τη μορφοποίηση του κειμένου στο σημείο της επικόλλησης. Ταυτόχρονα δημιουργεί ένα δεσμό προς το αρχείο της προέλευσης και ενημερώνει το κείμενο της επικόλλησης με αλλαγές που γίνονται στα δεδομένα προέλευσης. Η λειτουργία αυτή ισχύει όταν η προέλευση υποστηρίζει Σύνδεση και Ενσωμάτωση Αντικειμένων (OLE) και εφ' όσον το αρχείο της προέλευσης έχει αποθηκευτεί πριν την αντιγραφή του στοιχείου.

Χρήση θέματος προορισμού (Θ)

Όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικά θέματα μεταξύ προέλευσης και προορισμού θα εφαρμοστούν οι ιδιότητες του προορισμού.

Επικόλληση (Η)

Επικολλά το αντικείμενο όπως έχει καταχωριστεί στο Πρόχειρο, καθώς η μορφή της προέλευσης δεν υποστηρίζεται από καμία από τις ανωτέρω μορφές επικόλλησης. Π.χ. έχετε αντιγράψει ένα απόσπασμα της εικόνας που επεξεργάζεστε στο Photoshop.

Περιεχόμενο κελιού (Π)

Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα κελί και γίνεται επικόλληση σε κελί του ίδιου ή άλλου πίνακα. Αντικαθιστά τα περιεχόμενα του κελιού στον προορισμό.

Ολόκληρο κελί (Ο)

Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα κελί και γίνεται επικόλληση σε κελί του ίδιου ή άλλου πίνακα. Αντικαθιστά ολόκληρο το κελί προορισμού. (Πρακτικά δεν έχω δει διαφορά από την εντολή Περιεχόμενο κελιού ανωτέρω).

Ενσωμάτωση πίνακα (Σ)

Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα εύρος κελιών και γίνεται επικόλληση σε ένα άλλο σημείο του πίνακα ή σε έναν άλλον πίνακα. Τα περιεχόμενα τοποθετούνται σαν ένθετος πίνακας στο κελί προορισμός, επάνω ή κάτω από τα δεδομένα που τυχόν υπάρχουν σ' αυτό, ανάλογα με το αν ο δείκτης είχε τοποθετηθεί στην αρχή ή στο τέλος των δεδομένων.

Συγχώνευση πίνακα (Σ)

Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα κελί ή ένα εύρος κελιών και γίνεται επικόλληση σε κελί του ίδιου ή άλλου πίνακα. Η επιλογή είναι διαθέσιμη αν το κελί-προορισμός είναι κενό και τα περιεχόμενα τοποθετούνται σαν ένθετος πίνακας.

Εισαγωγή ως νέων γραμμών (Γ)

Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα κελί ή ένα εύρος κελιών και γίνεται επικόλληση σε κελί του ίδιου ή άλλου πίνακα. Τα περιεχόμενα τοποθετούνται σε μια νέα γραμμή πίνακα που δημιουργείται κάτω από το κελί προορισμός και διατηρούν τη μορφοποίηση που είχαν στην προέλευση.

Αντικατάσταση κελιών (Κ)

Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα κελί ή ένα εύρος κελιών και γίνεται επικόλληση σε κελί του ίδιου ή άλλου πίνακα. Κατά την επικόλληση αντικαθίσταται το κελί ή το αντίστοιχο εύρος κελιών στον προορισμό. Η μορφοποίηση συμφωνεί με τη μορφοποίηση του προορισμού.

Συνέχεια λίστας/Συγχώνευση λίστας (Σ)

Η εντολή εμφανίζεται όταν έχετε αντιγράψει μια λίστα και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μια άλλη λίστα. Το όνομα της εντολής διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της λίστας που έχει αντιγραφεί (με αρίθμηση ή με κουκκίδες) και το είδος της λίστας που θα γίνει η επικόλληση. Γενικά, μετά την επικόλληση η λίστα προέλευσης προσαρμόζεται στη λίστα προορισμού.

Δημιουργία λίστας/Να μη γίνει συγχώνευση λίστας (Μ)

Η εντολή εμφανίζεται όταν έχετε αντιγράψει μια λίστα και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μια άλλη λίστα. Το όνομα της εντολής διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της λίστας που έχει αντιγραφεί (με αρίθμηση ή με κουκκίδες) και τη θέση όπου θα γίνει η επικόλληση (μεταξύ παραγράφων ή στοιχείων άλλης λίστας). Γενικά, μετά την επικόλληση και οι δύο λίστες διατηρούν την κουκκίδα ή την αρίθμηση που είχαν.

Σύνοψη
Θέμα
Έλεγχος της μορφοποίησης κατά την επικόλληση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Hide or display the Paste Options button», Office Online Support

– «Control the formatting when you paste text», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.033/0050
Έκδοση
26/7/10
Αναθεώρηση
15/5/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου