Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Γνωριμία με τον Visual Basic Editor

Αν έχετε δημιουργήσει ήδη κάποια μακροεντολή χρησιμοποιώντας το εργαλείο καταγραφής μακροεντολών του Word, θα διαπιστώσατε ότι δεν χρειάζετε να έχετε γνώσεις προγραμματισμού. Το Word καταγράφει τις ενέργειες που κάνετε και τις μετατρέπει αυτόματα σε κώδικα, γραμμένον σε Visual Basic for Applications (VBA).

Βέβαια, η εκμάθηση της γλώσσας VBA είναι πέρα από τα όρια του παρόντος, αλλά είναι χρήσιμες μερικές γενικές γνώσεις για τον VB Editor, τo εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε για ό,τι έχει σχέση με την διαχείριση των μακροεντολών.

Ο VB Editor είναι "ενσωματωμένος" στο Word. Δεν μπορείτε να τον εμφανίσετε αν το Word δεν είναι ανοικτό, και δεν μπορείτε να τον διατηρήσετε ανοικτόν, αφού κλείσετε το Word.

Για να εμφανίσετε τον VB Editor: Στην καρτέλα Προγραμματιστής κάνετε κλικ στο κουμπί Visual basic.

Η καρτέλα Προγραμματιστής δεν εμφανίζεται στην κορδέλα

Η καρτέλα Προγραμματιστής δεν εμφανίζεται στην κορδέλα λόγω των προκαθορισμένων ρυθμίσεων του Word. Για να ενεργοποιήσετε τη εμφάνισή της:

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές και στη συνέχεια εμφανίστε τη σελίδα Προσαρμογή κορδέλας.
 2. Στη λίστα με τις κύριες καρτέλες κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής για να το ενεργοποιήσετε.
 3. Κάνετε κλικ στο ΟΚ για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.


Εικ. 1: VB Editor

Τα πιο βασικά από τα εργαλεία που εμφανίζονται, όταν ανοίγετε τον VB Editor (εικ. 1) είναι τα πλαίσια Project Explorer και Properties, καθώς και το παράθυρο κώδικα μακροεντολής. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη εμφάνιση του περιβάλλοντος εργασίας, η οποία όμως εξαρτάται από την κατάσταση που βρισκόταν στην προηγούμενη χρήση του. Π.χ. αν κλείσετε το πλαίσιο Project Explorer, το πλαίσιο θα είναι κλειστό και την επόμενη φορά.

Project Explorer

Ο Project Explorer εμφανίζεται από προεπιλογή στην πάνω αριστερή γωνία του παράθυρου. Αν δεν είναι ορατός χρησιμοποιήστε την συντόμευση CTRL+R, ή από το μενού View επιλέξτε Project Explorer.

Ο Project Explorer εμφανίζει τα projects που είναι ενεργά τη δεδομένη στιγμή. Σ' αυτά ανήκουν εκ προοιμίου το Normal (πρόκειται για το βασικό πρότυπο Normal.dotm), και το τρέχον έγγραφο. Μπορεί επίσης να εμφανίζονται άλλα έγγραφα που τυχόν έχετε ανοικτά, καθώς και άλλα πρότυπα, που είναι συνδεδεμένα με το έγγραφο, ή ενεργοποιούνται αυτόματα (π.χ. ένα καθολικό πρότυπο).

Το κάθε project περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τις Λειτουργικές μονάδες (modules), με τον κώδικα των μακροεντολών. Ένα project μπορεί να έχει πολλά modules και κάθε module μπορεί να περιέχει τον κώδικα πολλών μακροεντολών. Ο Project Explorer σας επιτρέπει να εντοπίσετε το module που θέλετε και να εργαστείτε μ' αυτό. Π.χ. να το ανοίξετε για να επεξεργαστείτε τον κώδικα, να το αντιγράψετε σε κάποιο άλλο project, ή να το διαγράψετε.

Για να εισαγάγετε ένα module (π.χ. κώδικα που έχετε αποθηκευμένο σε αρχείο):

Για να ανοίξετε ένα module (π.χ. για να επεξεργαστείτε τον κώδικα μιας μακροεντολής):

 • Κάνετε διπλό κλικ στο όνομά του.

Για να δημιουργήσετε ένα module (π.χ. για να καταχωρίσετε σ' αυτό τον κώδικα που σας έχουν στείλει με ένα email):

 1. Κάνετε δεξιό κλικ στο project όπου θα δημιουργηθεί το module.
 2. Στο μενού συντομίας επιλέξτε Insert > Module

Για να αντιγράψετε ένα module (π.χ. σε ένα από τα ενεργά πρότυπα, το οποίο στη συνέχεια θα μεταφέρετε σε άλλον υπολογιστή):

 • Σύρετε το module από το ένα project σε ένα άλλο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν επιτρέπεται η μεταφορά του module με αποκοπή από το ένα project και επικόλληση σε κάποιο άλλο.

Για να εξαγάγετε ένα module (π.χ. για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας, ή να το δώσετε σε κάποιον άλλο):

 1. Κάνετε δεξιό κλικ στο module που θέλετε να εξαγάγετε.
 2. Στο μενού συντομίας επιλέξτε Export file.
 3. Στο πλαίσιο διαλογου Export file επιλέξτε πού θα τοποθετηθεί το αρχείο και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Save.

Για να διαγράψετε ένα module (π.χ. για να διαπιστώσετε αν είναι υπεύθυνο για κάποια δυσλειτουργία που αντιμετωπίζετε με το Word):

 1. Κάνετε δεξιό κλικ στο module και στη συνέχεια επιλέξτε Remove [όνομαModule].
 2. Στο προειδοποιητικό μήνυμα που εμφανίζεται κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί No αν θέλετε να διαγράψετε το module άμεσα.
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Yes αν θέλετε πριν την οριστική διαγραφή να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του module.

Properties

Το πλαίσιο Properties εμφανίζεται από προεπιλογή κάτω από το πλαίσιο του Project Explorer. Αν δεν είναι ορατό πατήστε F4 ή από το μενού View επιλέξτε Properties Window.

Το πλαίσιο Properties εμφανίζει τις ιδιότητες του στοιχείου που έχετε επιλέξει στον Project Explorer, με την μορφή λίστας, όπου αριστερά είναι το πεδίο (μια ιδιότητα) και δεξιά η τιμή του (η κατάσταση της ιδιότητας). Ειδικά για τα modules, εμφανίζεται το πεδίο (Name) με τιμή το όνομα του module. Αυτό είναι το σημείο που θα χρησιμοποιήσετε όταν θέλετε να μετονομάσετε ένα module.

Για να μετονομάσετε ένα module:

 1. Στον Project explorer επιλέξτε το module.
 2. Στο πεδίο (Name) του πλαισίου Properties διαγράψτε το παλιό όνομα και πληκτρολογήστε αυτό που θέλετε.
 3. Κάνετε κλικ οπουδήποτε έξω από το πλαίσιο Properties για να αποθηκευτεί το νέο όνομα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το όνομα επιτρέπονται μόνο γράμματα και αριθμοί. Όχι κενά διαστήματα, όχι ειδικοί χαρακτήρες (*, ", ? κ.λπ.). Δείτε επίσης Ονοματολογία μακροεντολών.

Κώδικας μακροεντολής

Κάνετε διπλό κλικ στο όνομα ενός module για να εμφανίσετε το παράθυρο με τον κώδικα της μακροεντολής ή των μακροεντολών που περιέχει.


Εικ. 2: Κώδικας μακροεντολών

Στην Εικόνα 2, φαίνονται τα περιεχόμενα του module NewMacros, το οποίο περιέχει δύο μακροεντολές με ονόματα allCaps και convertCase. Περισσότερα για τον κώδικα των μακροεντολών και πώς μπορείτε να τον διαχειριστείτε δείτε στο θέμα Διαχωρισμός των μακροεντολών.

Αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες σας με τον VB Editor μπορείτε να τον κλείσετε. Οι αλλαγές που κάνατε έχουν μεταφερθεί αυτόματα στο αντίστοιχο πρότυπο ή έγγραφο που επηρεάστηκε και θα αποθηκευτούν μαζί με αυτό, ή θα σας ζητηθεί η αποθήκευσή τους όταν κλείσετε το Word.

Σχόλια

1.
Ο κώδικας της VBA είναι σε μορφή απλού κειμένου. Για την επεξεργασία του αποφύγετε τη χρήση επεξεργαστών κειμένου όπως το Word, καθώς προσθέτουν διάφορα σύμβολα και χαρακτήρες μορφοποίησης που δεν είναι αποδεκτά από τη VBA, με πιο συνηθισμένο την αναδίπλωση των γραμμών. Το πιο εύκολο εργαλείο για επεξεργασία του κώδικα είναι το Σημειωματάριο των Windows. Αν, παρ' όλ' αυτά, επιμείνετε στο Word, κατά την αποθήκευση της επεξεργασίας επιλέξτε Αποθήκευση ως και στον Τύπο αρχείου επιλέξτε Μόνο κείμενο.

2.
Όταν θέλετε να εισαγάγετε ένα αρχείο με τον κώδικα της μακροεντολής, ο VB Editor αναγνωρίζει εκ προεπιλογής αρχεία .bas, .frm και .cls. Για άλλου τύπου αρχεία, όταν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Import file στο πεδίο File name πληκτρολογήστε *.* και πατήστε ENTER, για να εμφανίσετε όλους τους τύπους αρχείων.

3.
Ορισμένες φορές η εγκατάσταση του Office, δεν δηλώνει σωστή γραμματοσειρά στον VB Editor, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες και πιθανόν να μη λειτουργεί η μακροεντολή. Αυτό το έχω αντιμετωπίσει στην περίπτωση εγκατάστασης του αγγλικού Office, σε αγγλικά Windows. Για να διορθώσετε τη γραμματοσειρά:

 1. Στον VB Editor από το μενού Tools επιλέξτε Options.
 2. Στην καρτέλα Editor format επιλέξτε μια γραμματοσειρά που καλύπτει τα ελληνικά, όπως η Courier New (Greek). (Συνήθως προτιμούνται οι γραμματοσειρές σταθερού πλάτους, που έχουν καλύτερη εμφάνιση στη στοίχιση του κώδικα).

4.
Αν δοκιμάσατε την προηγούμενη διαδικασία και εξακολουθούν να μην αναγνωρίζονται τα ελληνικά, δοκιμάστε να αλλάξετε τη κωδικοποίηση του αρχείου που περιέχει τον κώδικα:

 1. Ανοίξτε το αρχείο με το Σημειωματάριο των Windows και από το μενού Αρχείο επιλέξτε Αποθήκευση ως.
 2. Στο πεδίο Κωδικοποίηση επιλέξτε ANSI.
 3. Αν θέλετε, χρησιμοποιήστε διαφορετικό όνομα για την αποθήκευση, ώστε να μην αλλοιώσετε το πρωτότυπο αρχείο.
 4. Στον VB Editor διαγράψτε το module με τον προβληματικό κώδικα και κάνετε εισαγωγή τον κώδικα από το αρχείο που προσαρμόσατε.
Σύνοψη
Θέμα
Γνωριμία με τον Visual Basic Editor
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.02.003/0007
Έκδοση
13/2/10
Αναθεώρηση
12/2/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου