Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

Λίστα πολλών επιπέδων

Σε μια λίστα πολλών επιπέδων, τα στοιχεία εμφανίζονται σε διαφορετικά επίπεδα ώστε μερικά στοιχεία να φαίνεται ότι "ανήκουν" στα στοιχεία που προηγούνται, και η λίστα να φαίνεται ότι αποτελείται από διαφορετικά επίπεδα υπο-λιστών.

Το Word υποστηρίζει μέχρι εννέα επίπεδα λίστας και μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα πολλών επιπέδων είτε χρησιμοποιώντας μια από τις μορφές λίστας που είναι ενσωματωμένες στο Word, είτε δημιουργώντας ένα προσωπικό στυλ.

Χρήση ενσωματωμένης λίστας πολλών επιπέδων

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο που θέλετε να αρχίζει η λίστα.
 2. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων και στη συνέχεια επιλέξτε τη μορφή μιας απλής λίστας (όχι τις μορφές που αναφέρουν Άρθρο, Επικεφαλίδα, Κεφάλαιο).
 3. Αρχίστε να πληκτρολογείτε τα στοιχεία της λίστας, πατώντας μετά από κάθε στοιχείο ENTER.
  • Για να δημιουργήσετε μια υπο-λίστα, μετά το ENTER πατήστε TAB, ή το κουμπί Αύξηση εσοχής στην καρτέλα Κεντρική.
  • Για να επιστρέψετε στο αμέσως ανώτερο επίπεδο της λίστας, μετά το ENTER πατήστε SHIFT+TAB, ή το κουμπί Μείωση εσοχής στην καρτέλα Κεντρική.
  • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το επίπεδο ενός στοιχείου από το κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων, κάνοντας κλικ στην εντολή Αλλαγή επιπέδου λίστας και επιλέγοντας το επίπεδο που θέλετε.
 4. Για να τερματίσετε τη λίστα και να συνεχίσετε πάλι με κείμενο παραγράφου, μετά την καταχώριση του τελευταίου στοιχείου πατήστε ENTER και κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Πατήστε τον συνδυασμό CTRL+SHIFT+N (επιστροφή στο στυλ Βασικό).
  • Πατήστε διαδοχικά ENTER μέχρι να "βγείτε" από τη λίστα. Π.χ. αν βρίσκεστε σε ένα στοιχείο πρώτου επιπέδου χρειάζεται ένα ENTER. Αν είστε σε ένα στοιχείο τρίτου επιπέδου χρειάζεστε τρία ENTER κ.ο.κ.
  • Κατ' ανάλογο τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαδοχικά BACKSPACE.

Τροποποίηση ενσωματωμένης λίστας πολλών επιπέδων

 1. Αν έχετε ήδη δημιουργήσει τη λίστα χρησιμοποιώντας μία από τις ενσωματωμένες μορφές του Word κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο της λίστας. Διαφορετικά κάνετε κλικ στο σημείο που θα αρχίζει η λίστα.
 2. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ορισμός λίστας πολλών επιπέδων, στο πεδίο Επιλογή επιπέδου προς τροποποίηση επιλέξτε το επίπεδο και κατόπιν κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
 4. Συνεχίστε με τις ρυθμίσεις που θέλετε στα υπόλοιπα επίπεδα και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Δημιουργία στυλ λίστας πολλών επιπέδων

 1. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Ορισμός νέου στυλ λίστας.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ορισμός νέου στυλ λίστας πληκτρολογήστε ένα όνομα για το στυλ λίστας.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφή και στη συνέχεια επιλέξτε Αρίθμηση.


  Εικ. 1: Ρυθμίσεις αρίθμησης λίστας πολλών επιπέδων

 4. Επιλέξτε διαδοχικά τα επίπεδα κάνοντας σε καθένα τις ρυθμίσεις που θέλετε. Π.χ.:
  • Στο πεδίο Εισαγωγή μορφοποίησης για αριθμούς μπορείτε να διαγράψετε την παρένθεση και να πληκτρολογήσετε έναν άλλο χαρακτήρα (τελεία, ενωτικό κ.λπ.).
  • Στο πεδίο Στυλ αριθμών για αυτό το επίπεδο μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική μορφή αρίθμησης ή κουκκίδας.
  • Με το κουμπί Γραμματοσειρά μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφοποίηση της αρίθμησης (γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα κ.λπ.).
  • Με τα πεδία της ενότητας Θέση μπορείτε να προσαρμόσετε τη στοίχιση και τις εσοχές του κειμένου από τον αριθμό ή κουκκίδα για κάθε ένα από τα επίπεδα, ή να ορίσετε την κοινή στοίχιση και εσοχές που θα έχουν όλα τα επίπεδα πατώντας το κουμπί Ορισμός για όλα τα επίπεδα.
 5. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις κλείστε τα πλαίσια διαλόγου κάνοντας κλικ στο OK.

Σε τι διαφέρουν οι εντολές Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων και Ορισμός νέου στυλ λίστας

Η εντολή Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων είναι βολική όταν θέλετε να δημιουργήσετε έναν τύπο λίστας, τον οποίο θα εφαρμόσετε σε λίστες ενός εγγράφου, με την προοπτική ότι δεν θα χρειαστεί να διορθώσετε κάποια στιγμή (να αλλάξετε την αρίθμηση, τη μορφοποίηση κ.λπ.). Το Word προσθέτει την προσαρμοσμένη λίστα στο μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων, ώστε να είναι εύκολη η επιλογή της την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσετε.

Η εντολή Ορισμός στυλ λίστας δημιουργεί ένα στυλ λίστας, με όλα τα πλεονεκτήματα που έχουν τα στυλ. Π.χ. αν αλλάξετε την αρίθμηση σε ένα επίπεδο του στυλ, η αλλαγή αυτή θα εφαρμοστεί σε όλες τις λίστες του εγγράφου. Το Word προσθέτει το στυλ λίστας στο μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων, ώστε να είναι εύκολη η επιλογή του την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε.

Προσαρμογή της αρίθμησης ενός επιπέδου

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αρίθμηση ενός επιπέδου μπορεί να μην είναι συνεχόμενη (π.χ. σε λίστες νομολογιών). Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρίθμηση ενός στοιχείου, και το Word αυτόματα θα ενημερώσει με τη σωστή αύξουσα σειρά τα στοιχεία του ίδιου επιπέδου που ακολουθούν.


Εικ. 2: Προσαρμογή αρίθμησης λίστας

Για να προσαρμόσετε την ανωτέρω λίστα (1) ώστε μετά το "α" να ακολουθεί το "δ" (2) χρησιμοποιήστε την επόμενη διαδικασία:

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Ορισμός τιμής αρίθμησης, με ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο στοιχείο "β" και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση της ομάδας Παράγραφος, στην καρτέλα Κεντρική. Επιλέξτε την εντολή Ορισμός τιμής αρίθμησης.
  • Κάνετε δεξιό κλικ στο στοιχείο "β" και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Ορισμός τιμής αρίθμησης.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ορισμός τιμής αρίθμησης κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:
  1. Επιλέξτε την εντολή Συνεχόμενη με την προηγούμενη ενότητα.
  2. Ενεργοποιήστε το πεδίο Προώθηση τιμής (παράβλεψη αριθμών).
  3. Στο πεδίο αρίθμησης του δευτέρου επιπέδου επιλέξτε τον αριθμό έναρξης που θέλετε (στο παράδειγμα της εικ. 2 έχω επιλέξει "δ").

  Το Word αλλάζει την αρίθμηση του στοιχείου σύμφωνα με την τιμή που επιλέξατε και ταυτόχρονα προσαρμόζει την αρίθμηση των στοιχείων του ίδιου επιπέδου που ακολουθούν.

Αντιγραφή μορφοποίησης λίστας πολλών επιπέδων μεταξύ εγγράφων

 • Για να αντιγράψετε ένα στυλ λίστας πολλών επιπέδων
  • Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου Οργάνωση.
 • Για να αντιγράψετε μία από τις ενσωματωμένες λίστες πολλών επιπέδων του Word, που έχετε προσαρμόσει την εμφάνισή της:
  1. Ανοίξτε το έγγραφο που έχετε χρησιμοποιήσει την προσαρμοσμένη λίστα.
  2. Ανοίξτε το έγγραφο όπου θα αντιγράψετε τη μορφοποίηση της προσαρμοσμένης λίστας.
  3. Επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να μορφοποιήσετε ή κάνετε κλικ στο σημείο όπου θα αρχίζει η λίστα.
  4. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων της ομάδας Παράγραφος.
  5. Στην ενότητα Λίστες σε τρέχοντα έγγραφα κάνετε κλικ στη λίστα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η ενότητα Λίστες σε τρέχοντα έγγραφα δεν εμφανίζεται, κάνετε κλικ στο βελάκι, στην κορυφή του μενού και επιλέξτε Όλα.

  6. Αποθηκεύστε το έγγραφο.
Σύνοψη
Θέμα
Λίστα πολλών επιπέδων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Define new bullets, numbers, and multilevel lists», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.010/0018
Έκδοση
15/4/10
Αναθεώρηση
8/3/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου