Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Κανόνες που χρησιμοποιεί το Word για τη σειρά ταξινόμησης

Στο Word μπορείτε να ταξινομήσετε κείμενο, αριθμούς και ημερομηνίες. Για να εκτελέσει την ταξινόμηση, το Word ακολουθεί τους επόμενους κανόνες.

Αν γίνεται ταξινόμηση κειμένου
Το Word ταξινομεί πρώτα τα στοιχεία που αρχίζουν με σημεία στίξης ή σύμβολα (#, $, %, -, " κ.λπ.). Στη συνέχεια ταξινομούνται τα στοιχεία που αρχίζουν με αριθμούς και τελευταία ταξινομούνται τα στοιχεία που αρχίζουν με γράμματα. Να θυμάστε ότι στην ταξινόμηση κειμένου το Word θεωρεί τις ημερομηνίες και τους αριθμούς σαν να ήταν κείμενο. Γι' αυτό στο επόμενο παράδειγμα, το στοιχείο "2/6/2006" ταξινομείται μετά το στοιχείο "12/3/2009", ενώ σαν ημερομηνία προηγείται.

Πριν Μετά
Γεώργιος Κάρπης
Ανδρέας Γαρδίκης
Γεωργία Αποστόλου
«ΠΕΡΑΜΑ» ΑΕ
2/6/2006
12/3/2009
«ΠΕΡΑΜΑ» ΑΕ
12/3/2009
2/6/2006
Ανδρέας Γαρδίκης
Γεωργία Αποστόλου
Γεώργιος Κάρπης

Αν γίνεται ταξινόμηση αριθμών
Το Word αγνοεί όλους τους χαρακτήρες εκτός από τους αριθμούς. Το Word αναγνωρίζει ως αριθμούς τους ακέραιους και τους δεκαδικούς και οι αριθμοί μπορεί να βρίσκονται σε οποιαδήποτε θέση μέσα στην παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε παράγραφο υπάρχει ένας μόνον αριθμός. Γι' αυτό στο επόμενο παράδειγμα το στοιχείο "06 και 07" κατατάσσεται τελευταίο γιατί το Word δεν το αναγνωρίζει σαν αριθμό. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Οι λίστες που περιέχουν αριθμούς δεν ταξινομούνται σωστά.

Πριν Μετά
Στοιχείο 1
06 και 07
4,6
Στοιχείο 5
Στοιχείο 2
3ο στοιχείο
Στοιχείο 11
Στοιχείο 1
Στοιχείο 2
3ο στοιχείο
4,6
Στοιχείο 5
Στοιχείο 11
06 και 07

Αν γίνεται ταξινόμηση ημερομηνιών
Το Word αναγνωρίζει ως έγκυρα διαχωριστικά ημερομηνίας τα εξής: ενωτικά, καθέτους, κόμματα και τελείες. Το Word αναγνωρίζει επίσης τις άνω και κάτω τελείες (:) ως έγκυρα διαχωριστικά ώρας. Αν το Word δεν αναγνωρίζει μια ημερομηνία ή ώρα, τοποθετεί το στοιχείο στην αρχή ή στο τέλος της λίστας (ανάλογα με το αν γίνεται ταξινόμηση με αύξουσα ή με φθίνουσα σειρά). Στο επόμενο παράδειγμα φαίνεται ότι το Word αναγνωρίζει επίσης τις χρονολογίες με διψήφιο ή τετραψήφιο αριθμό, αλλά όχι άλλες μορφές ημερομηνίας. Το στοιχείο π.χ. "13 Ιουλ 2007" το θεωρεί σύμβολο και το κατατάσσει πρώτο (στην αύξουσα ταξινόμηση).

Πριν Μετά
03/09/98
3/8/2009
13 Ιουλ 2007
22.6.2005
22-5-05
13 Ιουλ 2007
3/09/98
22-5-05
22.6.05
3/8/2009

Αν γίνεται ταξινόμηση σε συγκεκριμένη γλώσσα
Το Word ταξινομεί σύμφωνα με τους κανόνες σειράς ταξινόμησης της γλώσσας. Ορισμένες γλώσσες έχουν διαφορετικές σειρές ταξινόμησης για να επιλέξουν. Επί πλέον, σε λίστες με στοιχεία σε διαφορετικές γλώσσες, πρώτα κατατάσσονται τα στοιχεία της γλώσσας που έχει δηλωθεί στις Τοπικές ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου των Windows.

Αν περισσότερα του ενός στοιχεία αρχίζουν με τον ίδιο χαρακτήρα
Το Word εξετάζει τους επόμενους χαρακτήρες του κάθε στοιχείου, για να προσδιορίσει ποιο στοιχείο θα τοποθετηθεί πρώτο.

Αν τα δεδομένα αποτελούνται από αποτελέσματα πεδίων
Το Word ταξινομεί τα αποτελέσματα πεδίων σύμφωνα με τις επιλογές ταξινόμησης που έχετε ορίσει. Αν ένα ολόκληρο πεδίο (όπως ένα επώνυμο) είναι ίδιο σε δύο στοιχεία, το Word εξετάζει στη συνέχεια τα επόμενα πεδία (όπως το όνομα).

Σύνοψη
Θέμα
Κανόνες που χρησιμοποιεί το Word για τη σειρά ταξινόμησης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.014/0023
Έκδοση
13/5/10
Αναθεώρηση
19/3/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου