Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο Παράγραφος

Το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε ένα επιλεγμένο κείμενο σε ό,τι έχει σχέση με τα χαρακτηριστικά της παραγράφου, όπως είναι ο ορισμός εσοχών και διαστημάτων, η διάρθρωση, η στοίχιση κ.λπ.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος, κάνετε ένα από τα επόμενα:

  • Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης, στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Παράγραφος.
  • Κάνετε διπλό κλικ σε ένα από τα εργαλεία ρύθμισης των εσοχών παραγράφου στον χάρακα.

Καρτέλα Εσοχές και διαστήματα


Εικ. 1: Εσοχές και διαστήματα

Στοίχιση

Γενικά, με τη στοίχιση ρυθμίζετε τη θέση που θα έχουν οι γραμμές της παραγράφου σε σχέση με το αριστερό και το δεξιό περιθώριο της σελίδας:

  • Στην αριστερή στοίχιση οι γραμμές ισαπέχουν από το αριστερό περιθώριο αλλά όχι από το δεξιό.
  • Στη δεξιά στοίχιση οι γραμμές ισαπέχουν από το δεξιό περιθώριο, αλλά όχι από το αριστερό.
  • Στη στοίχιση στο κέντρο οι γραμμές στοιχίζονται στη μέση απόσταση μεταξύ αριστερού και δεξιού περιθωρίου, αφήνοντας κενά και στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά των γραμμών της παραγράφου.
  • Στην πλήρη στοίχιση οι γραμμές ισαπέχουν και από το αριστερό και από το δεξιό περιθώριο. Για να το πετύχει αυτό το Word προσθέτει το ανάλογο κενό μεταξύ των λέξεων ώστε το εύρος της γραμμής να καλύψει όλη την έκταση της σελίδας.

Πίνακας 1: Επιλογές στοίχισης παραγράφου

Επιλογή Περιγραφή

Αριστερά

Στοιχίζει το κείμενο αριστερά. Συντόμευση πληκτρολογίου CTRL + L.

Στο κέντρο

Στοιχίζει το κείμενο στο οριζόντιο κέντρο της σελίδας. Συντόμευση πληκτρολογίου CTRL + E.

Δεξιά

Στοιχίζει το κείμενο δεξιά. Συντόμευση πληκτρολογίου CTRL + R.

Πλήρης στοίχιση

Στοιχίζει το κείμενο τόσο αριστερά όσο και δεξιά, προσθέτοντας κενό ανάμεσα στις λέξεις, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε γραμμής. Συντόμευση πληκτρολογίου CTRL + J.

Επίπεδο διάρθρωσης

Η διάρθρωση σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έγγραφα με δομή κεφαλαίων, ενοτήτων, υπο-ενοτήτων κ.λπ. Το Word υποστηρίζει εννέα επίπεδα διάρθρωσης, ένα για κάθε ένα από τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδας που διαθέτει. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή του επιπέδου διάρθρωσης (το πεδίο είναι ανενεργό) των προκαθορισμένων στυλ επικεφαλίδας του Word.

Σύμπτυξη

Ενεργοποιήστε το πεδίο αν θέλετε το έγγραφο να ανοίγει με τις επικεφαλίδες συμπτυγμένες από προεπιλογή. Δείτε Σύμπτυξη ή Ανάπτυξη τμημάτων του εγγράφου.

Εσοχές

Με τις εσοχές ρυθμίζετε την απόσταση της πρώτης γραμμής από το αριστερό περιθώριο της σελίδας, όπως και ολόκληρης της παραγράφου είτε από το αριστερό, είτε από το δεξιό περιθώριο.

Πίνακας 2: Επιλογές ρύθμισης εσοχών

Επιλογή Περιγραφή

Αριστερά/Δεξιά

Ρυθμίζει την απόσταση ολόκληρης της παραγράφου από το αριστερό ή/και το δεξιό περιθώριο της σελίδας. Πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε ή χρησιμοποιείστε τα βελάκια των πεδίων για να αυξο-μειώσετε την αντίστοιχη εσοχή κατά ±0,1εκ.

Ειδική

Ρυθμίζει την απόσταση των γραμμών μιας παραγράφου ή μιας λίστας από το αριστερό περιθώριο:

  • Καμία: Όλες οι γραμμές τις παραγράφου έχουν την ίδια εσοχή.
  • Πρώτη γραμμή: Η πρώτη γραμμή θα έχει μεγαλύτερη εσοχή από τις υπόλοιπες. Για τα στοιχεία λίστας, η ρύθμιση ελέγχει την απόσταση της κουκκίδας ή του αριθμού από το αριστερό περιθώριο της σελίδας. Πληκτρολογήστε την τιμή στο πεδίο Κατά ή χρησιμοποιήστε τα βελάκια του πεδίου για να αυξο-μειώσετε την αντίστοιχη εσοχή κατά ±0,1εκ.
  • Προεξοχή: Η πρώτη γραμμή θα προεξέχει από τις υπόλοιπες. Για τα στοιχεία λίστας η ρύθμιση ελέγχει την απόσταση του κειμένου από την κουκκίδα ή τον αριθμό. Πληκτρολογήστε την τιμή στο πεδίο Κατά ή χρησιμοποιήστε τα βελάκια του πεδίου για να αυξο-μειώσετε την αντίστοιχη εσοχή κατά ±0,1εκ.
Αντικριστές εσοχές Όταν επιλέγετε αυτό το στοιχείο, οι επιλογές Αριστερά και Δεξιά γίνονται Εσωτερικά και Εξωτερικά αντίστοιχα. Αυτό ρυθμίζει τις εσοχές σε αντικριστές σελίδες, όπως η αριστερή και η δεξιά σελίδα ενός βιβλίου.

Διάστημα

Ρυθμίζει την απόσταση μεταξύ δύο παραγράφων. Πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε στα πεδία Πριν και Μετά ή χρησιμοποιήστε τα βελάκια των πεδίων για να αυξο-μειώσετε την απόσταση της παραγράφου κατά ±6στ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν το διάστημα που ορίζετε θα ισχύει ή όχι μεταξύ παραγράφων με το ίδιο στυλ ενεργοποιώντας το σχετικό πεδίο.

Προσέξτε ότι τα πεδία των τιμών αναφέρουν μονάδες σε στιγμές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε χιλιοστά και εκατοστά και το Word θα τα μετατρέψει σε στιγμές (1εκ=28,35στ περίπου).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή Αυτόματο που υπάρχει στο πεδίο Πριν δημιουργεί διάστημα 12στ όταν προηγείται άλλη παράγραφος ή 0στ για την πρώτη παράγραφο της σελίδας. Αντίθετα, η επιλογή Αυτόματο που υπάρχει στο πεδίο Μετά δημιουργεί πάντοτε διάστημα 12στ μετά την παράγραφο.

Διάστιχο

Ορίστε την απόσταση μεταξύ των γραμμών της παραγράφου με τις επιλογές που διαθέτει το πεδίο:

Πίνακας 3: Επιλογές ρύθμισης διάστιχου

Επιλογή Περιγραφή

Απλό

Κανονικό διάστιχο. Ρυθμίζεται αυτόματα, ανάλογα με την οικογένεια της γραμματοσειράς και το μέγεθος των χαρακτήρων.

Διπλό

Διπλάσιο διάστιχο από το κανονικό.

Τουλάχιστον

Το διάστιχο είναι τουλάχιστον ίσο με την τιμή που ορίζετε. Αν η τιμή ορίζει διάστιχο μεγαλύτερο του κανονικού, τηρείται το διάστιχο της τιμής. Αντίθετα, αν η τιμή ορίζει διάστιχο μικρότερο του κανονικού, τότε ακολουθείται το κανονικό διάστιχο της γραμματοσειράς.

Ακριβώς

Σε κάθε περίπτωση τηρείται το διάστιχο που ορίζετε, ακόμα κι όταν η τιμή είναι τόσο μικρή ώστε η μία γραμμή της παραγράφου να "πέφτει" πάνω στην άλλη.

Πολλαπλό

Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την επιλογή πριν ορίσετε τιμή. Το Word αυτόματα επιλέγει "Πολλαπλό" είτε πληκτρολογήσετε μια τιμή, είτε χρησιμοποιήσετε τα βελάκια του πεδίου, ενώ υπολογίζει την τιμή ως ποσοστό του κανονικού διάστιχου. Έτσι, η τιμή 2, ορίζει διάστιχο 200% του κανονικού ενώ η τιμή 0,8 ορίζει διάστιχο 80% του κανονικού. Χρησιμοποιώντας τα βελάκια του πεδίου αυξο-μειώνετε το διάστιχο κατά ±0,5 μονάδες (50%).

Καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας


Εικ. 2: Αλλαγή γραμμής και σελίδας

Η καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας ελέγχει τη συμπεριφορά της παραγράφου σε σχέση με το υπόλοιπο κείμενο.

Επιλογές

Πίνακας 4: Επιλογές αλλαγής γραμμής και σελίδας

Επιλογή Περιγραφή

Έλεγχος "χήρας/ορφανής" γραμμής

Η πρώτη γραμμή της παραγράφου, όταν μένει μόνη της στο κάτω μέρος της σελίδας ονομάζεται "χήρα". Η τελευταία γραμμή της παραγράφου όταν μένει μόνη της στην αρχή της επομένης σελίδας, ονομάζεται "ορφανή". Μ' αυτή την επιλογή το Word ελέγχει ώστε τουλάχιστον δύο γραμμές της παραγράφου να είναι μαζί είτε στο τέλος μιας σελίδας είτε στην αρχή της επομένης.

Διατήρηση με επόμενα

Εκτός από την κύρια χρήση της επιλογής που αφορά τις επικεφαλίδες, ώστε να μένουν στην ίδια σελίδα με το κείμενο που ακολουθεί, η επιλογή μού έχει φανεί χρήσιμη και σε άλλες δύο περιπτώσεις: Μια παράγραφος που έχει εικόνα να μη χωρίζεται από την επόμενη που έχει τη λεζάντα και, σε ένα μικρό (με λίγες γραμμές) πίνακα όλες οι γραμμές του να μένουν στην ίδια σελίδα.

Διατήρηση γραμμών μαζί

Υπερισχύει της επιλογής Έλεγχος "χήρας/ορφανής". Όταν είναι ενεργοποιημένη, όλες οι γραμμές της παραγράφου παραμένουν στην ίδια σελίδα, ακόμα κι αν είναι δυνατός ο χωρισμός δύο γραμμών στο τέλος ή την αρχή της επομένης.

Αλλαγή σελίδας πριν

Πριν από μία παράγραφο με ενεργοποιημένη αυτή την επιλογή το Word εισάγει ένα σύμβολο αλλαγής σελίδας.

Απόκρυψη αριθμών γραμμών

Θα έλεγα ότι δεν πρόκειται για απόκρυψη, αλλά για παράλειψη της παραγράφου από την αρίθμηση. Σε ένα έγγραφο με αριθμημένες παραγράφους, η παράγραφος που έχει ενεργοποιημένη αυτή την επιλογή δεν υπολογίζεται στην αρίθμηση. Δείτε και Αρίθμηση γραμμών.

Να μη γίνεται συλλαβισμός

Εξαιρεί τη συγκεκριμένη παράγραφο από τον συλλαβισμό που τυχόν έχετε εφαρμόσει στο έγγραφο.

Ερμητική αναδίπλωση

Αναδιπλώνει το κείμενο της παραγράφου όχι γύρω από τα όρια ενός πλαισίου κειμένου, αλλά γύρω από το ίδιο το κείμενο μέσα σ' αυτό το πλαίσιο. Δείτε Χρήση ερμητικής αναδίπλωσης.

Προεπιλογή

Κάνετε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή, ώστε οι επιλογές που κάνατε στο πλαίσιο διαλόγου να αποθηκευτούν στο πρότυπο, και να χρησιμοποιούνται ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, όταν δημιουργείτε ένα καινούργιο έγγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του Word δεν προτείνεται. Γι' αυτό και το Word, μετά το πάτημα του πλήκτρου εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή που θέλετε να κάνετε.

Στηλοθέτες

Κάνετε κλικ στο κουμπί Στηλοθέτες για να ορίσετε στηλοθέτες ή να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες αποστάσεις των στηλοθετών του Word. Περισσότερα...

Σύνοψη
Θέμα
Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο Παράγραφος
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.012/0020
Έκδοση
27/4/10
Αναθεώρηση
13/3/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου