Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2019

Διάταξη κειμένου σε στήλες

Το κείμενο σε στήλες εφημερίδας ρέει συνεχόμενα από το τέλος μιας στήλης στην αρχή της επόμενης. Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των στηλών, να προσαρμόσετε το πλάτος τους και να προσθέσετε κατακόρυφες γραμμές μεταξύ των στηλών. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια επικεφαλίδα, η οποία θα εκτείνεται σε όλο το πλάτος της σελίδας.

Δημιουργία στηλών

 1. Για να μορφοποιήσετε ένα κείμενο σε στήλες κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να μορφοποιήσετε όλο το έγγραφο επιλέξτε όλο το κείμενο,
   • είτε με τη συντόμευση CTRL+A,
   • είτε τοποθετώντας τον δείκτη στο αριστερό περιθώριο και κάνοντας τριπλό κλικ,
   • είτε με την εντολή Επιλογή όλων από το κουμπί Επιλογή της καρτέλας Κεντρική.
  • Για να μορφοποιήσετε ένα μέρος του εγγράφου επιλέξτε το κείμενο.
  • Για να μορφοποιήσετε υπάρχουσες ενότητες κάνετε κλικ μέσα σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες μαζί.
 2. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Στήλες και επιλέξτε τον συνδυασμό στηλών που θέλετε. Αν θέλετε να κάνετε περισσότερες ρυθμίσεις των στηλών κάνετε κλικ στην εντολή Περισσότερες στήλες. Στο πλαίσιο διαλόγου Στήλες μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:
  • Επιλέξτε ένα από τα προκαθορισμένα υποδείγματα στηλών.
  • Χρησιμοποιήστε το πεδίο Αριθμός στηλών για να ορίσετε τις στήλες.
  • Χρησιμοποιήστε τα πεδία Πλάτος και Απόσταση για να ορίσετε ανεξάρτητες διαστάσεις για κάθε στήλη καθώς και το κενό μεταξύ των στηλών.
  • Ενεργοποιήστε το πεδίο Ίσο πλάτος στηλών για να ορίσετε όμοιες στήλες.
  • Ενεργοποιήστε το πεδίο Γραμμή ενδιάμεσα για να διαχωρίσετε τις στήλες με γραμμές.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πεδίο Έναρξη νέας στήλης δημιουργεί καινούργια στήλη στο σημείο του δείκτη. Ενεργοποιείται όμως εφόσον στο πεδίο Εφαρμογή σε επιλέξετε Μετά το τρέχον σημείο, επιλογή που με τη σειρά της εμφανίζεται αν έχετε ήδη δημιουργήσει τις στήλες.

 3. Αν χρησιμοποιήσατε το πλαίσιο διαλόγου Στήλες, μετά τις επιλογές σας κάνετε κλικ στο ΟΚ για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Αλλαγή αριθμού στηλών

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Στήλες.
 2. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Από το μενού επιλέξτε τον αριθμό ή τη μορφή των στηλών που θέλετε.
  • Από το μενού κάνετε κλικ στην εντολή Περισσότερες στήλες και στη συνέχεια ορίστε το πλήθος των στηλών στο πεδίο Αριθμός στηλών.
 3. Αν χρησιμοποιήσατε το πλαίσιο διαλόγου Στήλες κάνετε κλικ στο ΟΚ για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Μπορείτε να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Στήλες πιο σύντομα, κάνοντας διπλό κλικ σε ένα από τα διάκενα των στηλών που εμφανίζονται στον οριζόντιο χάρακα.

Αλλαγή του πλάτους στηλών

Για να αλλάξετε το πλάτος σε μεμονωμένη στήλη:

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Στήλες και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Περισσότερες στήλες.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Στήλες απενεργοποιήστε το πεδίο Ίσο πλάτος στηλών.
 3. Ρυθμίστε τα πεδία Πλάτος και Απόσταση της στήλης που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  • Για κάθε ρύθμιση που κάνετε, το Word προσαρμόζει αυτόματα τα υπόλοιπα πεδία ώστε να επιτύχει την καλύτερη δυνατή ομοιομορφία. Ίσως χρειαστεί να κάνετε ορισμένες δοκιμές για να πετύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε.
  • Το πεδίο Απόσταση ρυθμίζει το διάκενο μεταξύ μιας στήλης και της αμέσως επόμενης προς τα δεξιά. Όχι και τα δύο διάκενα που την περιβάλλουν.

Για να αλλάξετε ισόποσα το πλάτος σε όλες τις στήλες:


Εικ. 1: Ρύθμιση στηλών με τον χάρακα

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών σύροντας το σημάδι στήλης (εικ. 1) που εμφανίζεται στον οριζόντιο χάρακα. Διαφορετικά:

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Στήλες και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Περισσότερες στήλες.
 2. Ενεργοποιήστε το πεδίο Ίσο πλάτος στηλών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση του πλάτους με τον χάρακα δεν λειτουργεί αν είναι απενεργοποιημένο το πεδίο Ίσο πλάτος στηλών.

Κατάργηση στηλών

 1. Επιλέξτε το κείμενο που είναι σε στήλες.
 2. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Στήλες και στη συνέχεια επιλέξτε μία μόνο στήλη.

Με ανάλογο τρόπο μπορείτε να προσθέσετε κείμενο πάνω από τις στήλες, π.χ. για να δημιουργήσετε μια επικεφαλίδα για το κείμενο που είναι στις στήλες:

 1. Τοποθετήστε τον δείκτη στην αρχή της πρώτης στήλης και πατήστε ENTER.
 2. Επιλέξτε την κενή παράγραφο που δημιουργήσατε.
 3. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Στήλες και στη συνέχεια επιλέξτε μία μόνο στήλη.
 4. Πληκτρολογήστε το κείμενο στη γραμμή που δημιουργήθηκε.

Σχόλια

1.
Κανονικά, το κείμενο των στηλών πρέπει να φτάνει μέχρι το κάτω περιθώριο της σελίδας, πλην της τελευταίας στήλης, που δεν έχει την ίδια ποσότητα κειμένου. Αν το ύψος του κειμένου δεν ισοσταθμίζεται, ώστε να φτάνει ως το όριο του κάτω περιθωρίου:

 1. Επιλέξτε το κείμενο των στηλών και στη συνέχεια, στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης της ομάδας Παράγραφος.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος επιλέξτε την καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας και απενεργοποιήστε όλες τις εντολές της ενότητας Σελιδοποίηση.

2.
Αν η μετατροπή σε στήλες περιλαμβάνει και πίνακες, οι πίνακες είναι πιθανόν να μην εμφανίζονται όταν έχουν μεγαλύτερο πλάτος από τη στήλη. Είτε ρυθμίστε το πλάτος του πίνακα κατά την προσθήκη του στο έγγραφο, είτε προσθέστε τον πίνακα αφού έχετε δημιουργήσει τις στήλες. Για να ρυθμίσετε το πλάτος του πίνακα:

 1. Κάνετε κλικ μέσα στον πίνακα και στη συνέχεια από την καρτέλα εργαλείων Διάταξη κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 2. Στην καρτέλα Πίνακας ενεργοποιήστε την εντολή Προτιμώμενο πλάτος και δώστε μία τιμή σε ποσοστιαίες μονάδες, με 100% αν θέλετε να καταλαμβάνει όλο το εύρος της στήλης.
Σύνοψη
Θέμα
Διάταξη κειμένου σε στήλες
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Add columns to a Word document», Office Online Support

– «Create newsletter columns», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.002/0107
Έκδοση
28/10/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου