Λεξικό όρων: Α - Δ

Α

Αλλαγή ενότητας

Ένα μη εκτυπώμενο σημάδι, που εισάγετε, ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, που εισάγει αυτόματα το Word, ως ένδειξη του τέλους μιας ενότητας. Η αλλαγή ενότητας αποθηκεύει τα στοιχεία μορφοποίησης της ενότητας, όπως είναι τα περιθώρια, ο προσανατολισμός της σελίδας, οι κεφαλίδες με τα υποσέλιδα και η αλληλουχία των αριθμών σελίδας. Η αλλαγή ενότητας συμβολίζεται με μια διπλή διάστικτη γραμμή που περιέχει τις λέξεις "Αλλαγή ενότητας".

Αλλαγή σελίδας

Το σημείο στο οποίο τελειώνει μια σελίδα και αρχίζει μια άλλη. Όταν γεμίσετε μια σελίδα με κείμενο και γραφικά, το Word εισάγει μια αυτόματη αλλαγή σελίδας και ξεκινά μια νέα σελίδα. Για να καθορίσετε μια αλλαγή σελίδας σε μια συγκεκριμένη θέση, μπορείτε να εισαγάγετε μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας με τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+ENTER. Όταν εκτυπώνετε το έγγραφο, το κείμενο μετά την αλλαγή σελίδας εμφανίζεται σε νέα σελίδα.

Η μη αυτόματη αλλαγή σελίδας εμφανίζεται ως μονή διάστικτη γραμμή με την ένδειξη "Αλλαγή σελίδας".

Άμεση μορφοποίηση

Η μορφοποίηση που προστίθεται στο κείμενο, πέρα και πάνω από τα χαρακτηριστικά που αυτό κληρονομεί από τα κατώτερα επίπεδα μορφοποίησης, όπως είναι οι ιδιότητες του προτύπου, τα χαρακτηριστικά του Θέματος και των στυλ. Γενικά, η άμεση μορφοποίηση προστίθεται στο κείμενο με τα κουμπιά της κορδέλας, όπως η έντονη γραφή, το χρώμα γραμματοσειράς, η αυξομείωση του διάστιχου της παραγράφου κ.λπ. Για να αφαιρέσετε την άμεση μορφοποίηση από επιλεγμένο κείμενο χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ ή πατήστε το κουμπί Απαλοιφή μορφοποίησης χαρακτήρα στο πλαίσιο εργασιών Επιθεώρηση στυλ.

Αποτελέσματα πεδίου

Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται σε ένα έγγραφο, όταν το Word εκτελεί τις εντολές ενός πεδίου. Π.χ. το πεδίο { DATE } έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση στο έγγραφο της τρέχουσας ημερομηνίας, ενώ το πεδίο { INCLUDETEXT "C:\\Έγγραφα\\Αναφορά.docx" } έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση στο έγγραφο των περιεχομένων του αρχείου Αναφορά.docx. Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ κωδικών και αποτελεσμάτων ενός πεδίου κάνετε κλικ στο πεδίο και πατήστε τη συντόμευση SHIFT+F9. Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των κωδικών και των αποτελεσμάτων των πεδίων σε ολόκληρο το έγγραφο πατήστε τη συντόμευση ALT+F9.

Αυτόματα σχήματα

Β

Βασικό πρότυπο

Το πρότυπο που χρησιμοποιεί το Word για τη δημιουργία ενός εγγράφου και το οποίο περιέχει προεπιλεγμένες ιδιότητες που καθορίζουν τη βασική εμφάνιση του εγγράφου. Το βασικό πρότυπο έχει όνομα Normal.dotm και είναι αποθηκευμένο στον φάκελο με τα πρότυπα του χρήστη:

  • Windows XP-Vista: %userprofile%\Application Data\Microsoft\Πρότυπα
  • Windows 7 - 10: %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Πρότυπα

Αν το βασικό πρότυπο έχει μετονομασθεί, έχει καταστραφεί ή δεν βρίσκεται σ' αυτή τη διεύθυνση, το Word δημιουργεί καινούργιο πρότυπο με τις βασικές ιδιότητες, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον διαθέσιμες τυχόν προσαρμογές που είχατε κάνει στο προηγούμενο. Σε ορισμένες περιπτώσεις η μετονομασία του πρότυπου γίνεται σαν βήμα ελέγχου στην αντιμετώπιση προβλημάτων του Word.

Βιβλιοθήκη

Γ

Γενικό πρότυπο

Γραμματοσειρά

Σύνολο τυπογραφικών χαρακτήρων που ανήκουν σε μια οικογένεια με κοινά χαρακτηριστικά εμφάνισης και ιδιοτήτων. Π.χ. η οικογένεια Arial αποτελείται από τις γραμματοσειρές Arial κανονικά, Arial έντονα, Arial πλάγια και Arial έντονα πλάγια. Η γραμματοσειρά περιλαμβάνει τους αλφαβητικούς χαρακτήρες, τους αριθμούς και τα σημεία στίξης, ενώ μπορεί επίσης να περιλαμβάνει διάφορα σύμβολα και ιδεογράμματα, ή να αποτελείται εξ ολοκλήρου από αυτά, όπως είναι οι γραμματοσειρές μαθηματικών συμβόλων και συμβόλων χαρτογράφησης.

Γράφημα

Οπτική παρουσίαση που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση ενός πλήθους αριθμητικών δεδομένων ή και της σχέσης που υπάρχει μεταξύ διαφορετικών σειρών δεδομένων. Για την δημιουργία ενός γραφήματος, το Word χρησιμοποιεί βασικές τιμές που καταχωρεί αυτόματα σε ένα φύλλο δεδομένων του Excel, ή του Microsoft Graph, αν το Excel δεν είναι διαθέσιμο (δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή). Τις τιμές αυτές μπορείτε να αντικαταστήσετε κατά την επεξεργασία του γραφήματος, ώστε στο έγγραφο να εμφανίζονται τα δικά σας δεδομένα.

Γραφικό περιβάλλον χρήστη

Δ

Δείκτης "κλικ και πληκτρολόγηση"

Η εμφάνιση που έχει ο δείκτης του ποντικιού καθώς τον μετακινείτε σε διάφορες κενές περιοχές του εγγράφου, και υποδεικνύει την μορφή που θα έχει η νέα παράγραφος που θα δημιουργηθεί αν κάνετε διπλό κλικ. Δείτε σχετικά.

Διαγραμμάτωση

Η προσαρμογή κειμένου με την οποία μειώνεται ή αυξάνεται ελαφρώς το μέγεθος της απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών γραμμάτων προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική εμφάνιση του κειμένου. Το μέγεθος της διαγραμμάτωσης εξαρτάται από το σχέδιο της γραμματοσειράς (typeface) και το συγκεκριμένο ζεύγος γραμμάτων.

Η διαγραμμάτωση λειτουργεί σε γραμματοσειρές που τηρούν και τις τρεις επόμενες προϋποθέσεις:

  • Είναι τεχνολογίας TrueType ή της νεότερης OpenType.
  • Είναι αναλογικής απόστασης (proportional)
  • Είναι μεγαλύτερες από ένα συγκεκριμένο ελάχιστο μέγεθος. Το ελάχιστο μέγεθος ποικίλλει από γραμματοσειρά σε γραμματοσειρά.

Διάστημα

Η απόσταση μιας παραγράφου από την προηγούμενη και την επόμενη. Το διάστημα εξαρτάται από την οικογένεια και το μέγεθος της γραμματοσειράς και μετριέται σε στιγμές (points - pt), όπου: 1pt=1/72in (περίπου 0,35mm). Το Word επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθμιση της απόστασης από την προηγούμενη ή την επόμενη παράγραφο, καθώς και την απαλοιφή του διαστήματος μεταξύ παραγράφων που έχουν την ίδια μορφοποίηση. Στην Κεντρική καρτέλα υπάρχει το κουμπί Διάστιχο που επιτρέπει τη δημιουργία διαστημάτων βάσει προεπιλεγμένων τιμών του Word, ενώ για μεγαλύτερη ακρίβεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχετικά πεδία στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος.

Διάστιχο

Η απόσταση μεταξύ του κάτω ορίου μιας γραμμής κειμένου και του κάτω ορίου της επόμενης γραμμής στην ίδια παράγραφο. Το διάστιχο εξαρτάται από την οικογένεια και το μέγεθος της γραμματοσειράς και μετριέται σε στιγμές (points - pt), όπου 1pt=1/72in (περίπου 0,35mm). Στην Κεντρική καρτέλα υπάρχει το κουμπί Διάστιχο που επιτρέπει την προσαρμογή του διάστιχου βάσει προεπιλεγμένων τιμών του Word, ενώ για μεγαλύτερη ακρίβεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ομώνυμο πεδίο στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος.

Διάταξη εκτύπωσης

Διάταξη Web