Λεξικό όρων: Μ - Ρ

Μ

Μορφή αρχείου

Ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες έχουν αποθηκευτεί σε ένα αρχείο, ώστε ένα πρόγραμμα να μπορεί να ανοίγει και να αποθηκεύει το αρχείο. Η μορφή ενός αρχείου δηλώνεται από μια επέκταση με τρία ή τέσσερα συνήθως γράμματα μετά το όνομα του αρχείου. Τα "απλά" αρχεία του Word έχουν επέκταση .docx, ενώ τα αρχεία με μακροεντολές έχουν επέκταση .docm.

Μορφοποίηση

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες που προστίθενται σε ένα στοιχείο του εγγράφου ώστε να προσαρμοστεί η εμφάνισή του. Το Word εφαρμόζει την μορφοποίηση με την χρήση μιας στοίβας επιπέδων, κάθε ένα από τα οποία προσθέτει χαρακτηριστικά και ιδιότητες που δεν διαθέτει το αμέσως κατώτερο. Τα βασικά χαρακτηριστικά του εγγράφου προέρχονται από τις ιδιότητες του προτύπου (πρώτο επίπεδο), σε αυτά προστίθενται τα χαρακτηριστικά του Θέματος (δεύτερο επίπεδο), σε αυτά προστίθενται τα χαρακτηριστικά του στυλ (τρίτο επίπεδο) και τέλος, σε αυτά προστίθενται τα χαρακτηριστικά της άμεσης μορφοποίησης (τέταρτο επίπεδο).

Για τον έλεγχο των επιπέδων μορφοποίησης υπάρχει το πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση της μορφοποίησης.

Μορφοποίηση άμεση

Μορφοποίηση παραγράφου

Η μορφοποίηση που ελέγχει την εμφάνιση μιας παραγράφου - για παράδειγμα, τις εσοχές, τη στοίχιση, το διάστιχο και τη σελιδοποίηση μιας παραγράφου. Μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση παραγράφου, χρησιμοποιώντας ένα στυλ παραγράφου, ή ένα συνδεδεμένο στυλ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία της ομάδας Παράγραφος στην Κεντρική καρτέλα. Τα εργαλεία του χάρακα επηρεάζουν επίσης τη μορφοποίηση της παραγράφου.

Μορφοποίηση χαρακτήρα

Η μορφοποίηση που ελέγχει την εμφάνιση των χαρακτήρων, όπως το μέγεθος το χρώμα, την έντονη ή πλάγια γραφή κ.λπ. Μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας ένα στυλ χαρακτήρα, ή ένα συνδεδεμένο στυλ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία της ομάδας Γραμματοσειρά στην Κεντρική καρτέλα.

Μοτίβο

Προκαθορισμένες σχεδιάσεις που αποτελούνται από συνδυασμούς γραμμών, κουκκίδων και άλλων στοιχείων και χρησιμοποιούνται στο Word για το γέμισμα αντικειμένων (σχήματα, γραφήματα, κείμενα WordArt κ.λπ.).

Μπαλαντέρ

Ο

Ομάδα

Σύνολο εργαλείων στην κορδέλα του Word, με παρεμφερή λειτουργία. Π.χ. τα εργαλεία της στοίχισης, όπως και της μείωσης και αύξησης της εσοχής, επηρεάζουν την εμφάνιση της παραγράφου και ανήκουν στην ομάδα Παράγραφος της Κεντρικής καρτέλας.

Π

Πεδίο

Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τρία τουλάχιστον διαφορετικά στοιχεία στο Word:

 1. Στοιχείο συνήθως στα πλαίσια διαλόγου, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης για να παραμετροποιήσει ή να προσαρμόσει μια λειτουργία του προγράμματος. Π.χ. το πεδίο Στοίχιση στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος.
 2. Ένα απόσπασμα κειμένου που περικλύεται από προκαθορισμένους διαχωριστικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πεδία συνήθως σε παραγράφους με ομοειδή στοιχεία, που σκοπεύετε να ταξινομήσετε. Στο παράδειγμα που ακολουθεί κάθε παράγραφος αποτελείται από τρία πεδία που διαχωρίζονται μεταξύ τους από το κόμμα. Μπορείτε επομένως να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Ταξινόμηση του Word για να ταξινομήσετε τη λίστα με βάση το όνομα, την ημερομηνία πρόσληψης ή/και τον μισθό:

  Γεωργίου, 10/6/1996, 2500
  Βασιλείου, 27/3/2012, 3200
  Ραγκαβή, 8/11/2010, 3600

 3. Μια εντολή που συντάσσεται με ειδικό τρόπο, ώστε να την αναγνωρίζει το Word και να εκτελεί μια ενέργεια. Π.χ. η λέξη DATE δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για το Word. Όταν όμως "βλέπει" αυτή τη λέξη μέσα σε ένα ζεύγος αγκίστρων (που επίσης εισάγονται στο έγγραφο με ειδικό τρόπο - τη συντόμευση CTRL+F9) το Word αντικαθιστά το πεδίο {DATE} με την τρέχουσα ημερομηνία.

Πεδίου αποτελέσματα

Πεδίου κωδικός

Περιβάλλον εργασίας

Το περιβάλλον εργασίας ονομάζεται επίσης και Γραφικό περιβάλλον χρήστη (Graphical User Interface - GUI) επειδή αφορά τα γραφικά στοιχεία που διαθέτει ένα πρόγραμμα, και τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί ο χρήστης για να επικοινωνεί με το πρόγραμμα και να εκτελεί τις ενέργειες που θέλει.

Στο γραφικό περιβάλλον του Word ανήκει η Κορδέλα (Ribbon), που περιλαμβάνει ομάδες εργαλείων για την εκτέλεση διάφορων εργασιών, η μπάρα κύλισης, που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση σε διαφορετικά σημεία του εγγράφου κ.ά. Στο γραφικό περιβάλλον ανήκουν επίσης άλλα στοιχεία που δεν εμφανίζονται όταν ανοίγετε το παράθυρο του προγράμματος, αλλά κατόπιν "ειδικής αίτησης" από τον χρήστη, όπως είναι τα πλαίσια διαλόγου και τα πλαίσια εργασιών, ή, που εμφανίζονται αυτόματα κατά την εκτέλεση μιας εργασίας, όπως είναι τα ενημερωτικά και τα προειδοποιητικά μηνύματα.

Προαιρετικό ενωτικό

Ένα ενωτικό που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του σημείου όπου θα χωριστεί μια λέξη ή φράση, αν βρεθεί στο τέλος της γραμμής. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε ότι η λέξη "αυτοκίνητο" θα χωρίζεται ως "αυτο-κίνητο" και όχι ως "αυ-τοκίνητο". Το προαιρετικό ενωτικό εμφανίζεται ως παύλα (-) αν χωρίζει μια λέξη στο τέλος της γραμμής. Αν η λέξη βρίσκεται στη μέση της γραμμής, το προαιρετικό ενωτικό εμφανίζεται με το σύμβολο "¬".

Για να εισάγετε ένα προαιρετικό ενωτικό χρησιμοποιήστε τη συντόμευση CTRL+-.

Προβολή διάταξης εκτύπωσης

Η εμφάνιση του εγγράφου στο Word όπως θα είναι όταν εκτυπωθεί. Για παράδειγμα, στοιχεία όπως οι κεφαλίδες, οι υποσημειώσεις, οι στήλες και τα πλαίσια κειμένου εμφανίζονται στην πραγματική τους θέση.

Για να εμφανίσετε το έγγραφο σε διάταξης εκτύπωσης πατήστε το κουμπί Διάταξη εκτύπωσης στη γραμμή κατάστασης του Word. Εναλλακτικά, στην καρτέλα Προβολή πατήστε το κουμπί Διάταξη εκτύπωσης.

Προβολή διάταξης web

Η προβολή ενός εγγράφου, όπως αυτό θα εμφανιστεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Για παράδειγμα το έγγραφο εμφανίζεται ως μια μεγάλη σελίδα (χωρίς αλλαγές σελίδας) και το κείμενο και οι πίνακες αναδιπλώνονται ώστε να ταιριάζουν στο παράθυρο.

Για να μεταβείτε σε προβολή διάταξης Web, κάντε κλικ στo κουμπί Διάταξη Web στη γραμμή κατάστασης του Word. Εναλλακτικά, στην καρτέλα Προβολή πατήστε το κουμπί Διάταξη Web.

Προεξοχή πρώτης γραμμής

Μορφοποίηση παραγράφου, στην οποία η δεύτερη και οι επόμενες γραμμές μιας παραγράφου έχουν μεγαλύτερη εσοχή από την πρώτη γραμμή. Οι πιο συνηθισμένες χρήσεις για την προεξοχή πρώτης γραμμής είναι οι λίστες με κουκκίδες και οι αριθμημένες λίστες.

Προεπιλογή

Ρυθμίσεις και συμπεριφορές που είναι ενσωματωμένες στο Word ευθύς εξ αρχής (από την εγκατάστασή του). Π.χ. Όταν ανοίγετε το Word με ένα νέο κενό έγγραφο, αυτό δημιουργείται βάσει του προεπιλεγμένου προτύπου Βασικό (Normal), και έχει προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς, προεπιλεγμένη στοίχιση παραγράφου, προεπιλεγμένες διαστάσεις περιθωρίων κ.λπ.

Διάφορα πλαίσια διαλόγου διαθέτουν ένα κουμπί Προεπιλογή, το οποίο επιτρέπει την αποθήκευση των αλλαγών στο τρέχον πρότυπο. Οι περισσότερες προεπιλεγμένες τιμές μπορούν να τροποποιηθούν επίσης στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word. Για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word:

 • Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.

Προσανατολισμός σελίδας

Αφορά τον τρόπο εκτύπωσης του κειμένου, που μπορεί να είναι είτε Κατακόρυφα είτε Οριζόντια. Η προεπιλεγμένη μορφή εκτύπωσης στο Word είναι Κατακόρυφα, με την έννοια ότι, επάνω μέρος της σελίδας θεωρείται αυτό με την μικρότερη διάσταση του χαρτιού, σε αντίθεση με την εκτύπωση Οριζόντια, όπου το επάνω μέρος της σελίδας είναι αυτό με την μεγαλύτερη διάσταση. Σε μια εκτύπωση π.χ. με χαρτί Α4, στην κατακόρυφη εκτύπωση το επάνω μέρος της σελίδας έχει μήκος 21εκ., ενώ στην οριζόντια, το επάνω μέρος έχει μήκος 29,7εκ.

Πρότυπο

Ένα ειδικό είδος εγγράφου, που περιέχει βασικά εργαλεία και ιδιότητες για τον σχηματισμό του τελικού εγγράφου. Μερικά από τα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνει ένα πρότυπο:

 • Ρυθμίσεις σελίδας (μέγεθος, περιθώρια, προσανατολισμός κ.λπ.)
 • Θέμα (συνδυασμό χρωμάτων, γραμματοσειρών και στυλ)
 • Γρήγορα τμήματα (αυτόματο κείμενο και στοιχεία δόμησης)
 • Εικόνες, πλαίσια, υδατογράφημα κ.λπ.
 • Μακροεντολές
 • Πεδία και εργαλεία φόρμας
 • κ.ά.

Πρότυπο βασικό

Πρότυπο καθολικό