Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

Ρυθμίστε τα περιθώρια

Περιθώρια είναι οι κενές περιοχές στις τέσσερεις πλευρές της σελίδας. Γενικά, το κείμενο και τα γραφικά εισάγονται στην εκτυπώσιμη περιοχή μεταξύ των περιθωρίων. Ωστόσο, μπορείτε να τοποθετήσετε ορισμένα στοιχεία στα περιθώρια, όπως οι κεφαλίδες, τα υποσέλιδα και οι αριθμοί σελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα περιθώρια χρησιμοποιώντας κάποιες από τις προεπιλεγμένες τιμές του Word, ή να ορίσετε τις διαστάσεις που θέλετε. Το Word σας επιτρέπει ακόμα να ορίσετε τα περιθώρια που θα έχουν οι απλές σελίδες, αλλά και τα περιθώρια σε αντικριστές σελίδες, όπως είναι οι σελίδες των βιβλίων και των περιοδικών. Σ' αυτή την περίπτωση, η αριστερή και η δεξιά σελίδα έχουν το ίδιο πλάτος για τα αντίστοιχα εσωτερικά και εξωτερικά περιθώρια. Τέλος, μπορείτε να προσθέσετε ένα περιθώριο βιβλιοδεσίας. Το περιθώριο βιβλιοδεσίας είναι ένα επιπλέον διάστημα στο πλευρικό ή στο επάνω περιθώριο της σελίδας και εξασφαλίζει ότι το κείμενο δεν καλύπτεται κατά τη βιβλιοδεσία.

Αλλαγή περιθωρίων σελίδας

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word, όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο τα περιθώρια έχουν προκαθορισμένες διαστάσεις. Ο πιο απλός τρόπος να ρυθμίσετε τα περιθώρια είναι με το ποντίκι:


Εικ. 1: Όρια περιθωρίων

 1. Τοποθετήστε τον δείκτη σε ένα από τα όρια των περιθωρίων.
 2. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε διπλό βέλος (εικ. 1) σύρετε αριστερά - δεξιά ή πάνω - κάτω.
Κρατήστε πατημένο το ALT, καθώς σύρετε το όριο του περιθωρίου, για να εμφανίσετε στον χάρακα την αριθμητική τιμή της απόστασης που ορίζετε.

Για πιο μεγάλη ακρίβεια μπορείτε να αλλάξε τα περιθώρια ως εξής:

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια και στη συνέχεια επιλέξτε τη εντολή Προσαρμοσμένα περιθώρια.
 2. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε στα πεδία Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά.
 3. Κάνετε κικ στο κουμπί OK.

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά περιθώρια, ανάλογα με το τμήμα του εγγράφου που θέλετε να εφαρμοστούν οι αλλαγές:

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια και στη συνέχεια επιλέξτε τη εντολή Προσαρμοσμένα περιθώρια.
 2. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε στα πεδία Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά.
 3. Στο πεδίο Εφαρμογή επιλέξτε το τμήμα του εγγράφου που θα επηρεαστεί σύμφωνα με τον πίνακα:

  Πίνακας 1: Εφαρμογή περιθωρίων

  Επιλογή Αποτέλεσμα

  Σε όλο το έγγραφο

  Τα περιθώρια ισχύουν για όλο το έγγραφο.

  Σε αυτή την ενότητα

  Η επιλογή εμφανίζεται αν έχετε χωρίσει το έγγραφο σε ενότητες και ταυτόχρονα δεν έχετε επιλέξει κείμενο. Τα περιθώρια εφαρμόζονται στην τρέχουσα ενότητα.

  Σε επιλεγμένες ενότητες

  Η επιλογή εμφανίζεται αν έχετε χωρίσει το έγγραφο σε ενότητες και ταυτόχρονα έχετε επιλέξει κείμενο. Τα περιθώρια θα εφαρμοστούν στην ενότητα, ή στις ενότητες που ανήκει το επιλεγμένο κείμενο.

  Επιλεγμένο κείμενο

  Η επιλογή εμφανίζεται αν έχετε επιλέξει κείμενο. Το Word εισαγάγει αυτόματα δυο αλλαγές ενότητας πριν και μετά την επιλογή για να ορίσει την περιοχή που θα έχει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά.

  Μετά το τρέχον σημείο

  Η επιλογή εμφανίζεται όταν δεν υπάρχουν ενότητες στο έγγραφο. Το Word εισαγάγει αυτόματα μια αλλαγή ενότητας στο σημείο που είναι ο δείκτης και εφαρμόζει τα περιθώρια που ορίζετε, σε όλο το υπόλοιπο έγγραφο.

 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Ορισμός περιθωρίων σε αντικριστές σελίδες

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια και στη συνέχεια επιλέξτε τη εντολή Προσαρμοσμένα περιθώρια.
 2. Στο πεδίο Πολλές σελίδες επιλέξτε Αντικριστά περιθώρια.
 3. Στο πεδίο Εφαρμογή επιλέξτε το σημείο του εγγράφου που θα εφαρμοστούν τα αντικριστά περιθώρια (βλ. Πίνακα 1 ανωτέρω).
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Χρήση περιθωρίων βιβλιοδεσίας

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια και στη συνέχεια επιλέξτε τη εντολή Προσαρμοσμένα περιθώρια.
 2. Στο πεδίο Βιβλιοδεσία επιλέξτε την τιμή που θέλετε.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ταυτόχρονα με το περιθώριο βιβλιοδεσίας μπορείτε να ορίσετε και τη θέση του, επιλέγοντας Αριστερά ή Επάνω στο αντίστοιχο πεδίο του πλαισίου διαλόγου. Η επιλογή αυτή ωστόσο είναι διαθέσιμη, μόνον όταν στο πεδίο Πολλές σελίδες έχετε ορίσει τιμή Κανονικό.

Σύνοψη
Θέμα
Ρυθμίστε τα περιθώρια
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Change margins», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.012/0119
Έκδοση
22/11/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου