Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

Διαθέσιμες συναρτήσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούν ορίσματα θέσης (ABOVE, RIGHT κ.λπ.) δεν υπολογίζουν τις επικεφαλίδες που τυχόν έχουν οι στήλες ή/και οι γραμμές του πίνακα.

ABS(x)

Περιγραφή

Υπολογίζει την απόλυτη τιμή του x.

Παράδειγμα

=ABS(-22)

Αποτέλεσμα

22

AND(x,y)

Περιγραφή

Αξιολογεί αν όλα τα ορίσματα μέσα στην παρένθεση είναι TRUE.

Παράδειγμα

=AND(SUM(LEFT)<100;SUM(ABOVE)>=50)

Αποτέλεσμα

1, αν το άθροισμα στα κελιά αριστερά του κελιού με τον τύπο είναι μικρότερο του 100 και, ταυτόχρονα, αν το άθροισμα στα κελιά πάνω από το κελί με τον τύπο είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50.

0, σε όλες τις άλλες συνθήκες.

AVERAGE()

Περιγραφή

Υπολογίζει τον μέσο όρο των τιμών που καθορίζει το περιεχόμενο της παρένθεσης.

Παράδειγμα

=AVERAGE(RIGHT)

Αποτέλεσμα

Ο μέσος όρος που προκύπτει από τις τιμές των κελιών που βρίσκονται δεξιά του κελιού με τον τύπο.

COUNT()

Περιγραφή

Απαριθμεί το πλήθος των στοιχείων που καθορίζει το περιεχόμενο της παρένθεσης.

Παράδειγμα

=COUNT(LEFT)

Αποτέλεσμα

Ο αριθμός των κελιών αριστερά από το κελί που έχει τον τύπο.

DEFINED(x)

Περιγραφή

Αξιολογεί αν το x είναι έγκυρο (μπορεί να υπολογιστεί χωρίς να προκαλεί σφάλμα).

Παράδειγμα

=DEFINED(μεικτάΈσοδα)

Αποτέλεσμα

1 (TRUE), αν το μεικτάΈσοδα έχει προσδιοριστεί και δεν προκαλεί σφάλμα.

0 (FALSE), σε όλες τις άλλες συνθήκες.

FALSE

Περιγραφή

Δεν δέχεται όρισμα. Επιστρέφει πάντα 0.

Παράδειγμα

=FALSE

Αποτέλεσμα

0.

IF(Έκφραση1 ΤελεστήςΣύγκρισης Έκφραση2,τιμήTRUE,τιμήFALSE)

Περιγραφή

Έκφραση1 Έκφραση2: Είναι οι τιμές που θέλετε να συγκρίνετε. Είναι δυνατό να είναι ονόματα σελιδοδείκτη, συμβολοσειρές, αριθμοί, ένθετα πεδία, τα οποία αποδίδουν τιμή, ή μαθηματικοί τύποι. Αν μια έκφραση περιέχει κενά διαστήματα, τοποθετήστε την σε εισαγωγικά.

ΤελεστήςΣύγκρισης: Αφήστε ένα κενό διάστημα πριν και μετά τον τελεστή σύγκρισης.

τιμήTRUE: η τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση αν το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι TRUE.

τιμήFALSE: η τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση αν το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι FALSE.

Παράδειγμα

=IF(SUM(LEFT) >= 60,60,0)

Αποτέλεσμα

60, αν το άθροισμα των κελιών που βρίσκονται αριστερά από το κελί με τον τύπο είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 60.

0, αν το άθροισμα είναι μικρότερο του 60.

Σχόλια

Σε κανένα άρθρο της Microsoft, απ' όσα εντόπισα, δεν βρήκα τη σωστή σύνταξη της συνάρτησης. Οφείλω να ευχαριστήσω τον HansV, MVP στο γκρουπ συζητήσεων της Microsoft που μου έδωσε τις σωστές οδηγίες για το ανωτέρω παράδειγμα:

  • Πρώτον: Δεν χρειάζεται το ίσον.
  • Δεύτερον: Το SUM είναι τύπος. Άρα πεδίο.
  • Τρίτον: Πριν και μετά τον τελεστή απαιτείται κενό διάστημα (σε ορισμένα άρθρα της η Microsoft το αναφέρει, αλλά στα αντίστοιχα παραδείγματα δεν το εφαρμόζει).
  • Τέταρτον: Τα κόμματα μπορούν να αντικατασταθούν από κενά διαστήματα. (Αλλά στις περιπτώσεις που κάποιο από τα ορίσματα περιέχει κενά διαστήματα πρέπει να τοποθετηθεί σε εισαγωγικά.)
  • Για τα ελληνικά δεδομένα (να προσθέσω εγώ), επειδή έχουμε το κόμμα σαν διαχωριστικό δεκαδικών, θεωρώ καλύτερο διαχωριστικό για τους τύπους την αγγλική άνω τελεία. Αρκεί βέβαια να έχει δηλωθεί ως διαχωριστικό λίστας στις Τοπικές ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου των Windows.

Έτσι η σωστή σύνταξη είναι (μαζί με τα άγκιστρα για να μη ξεχνάμε ότι πρόκειται για πεδία):

{ IF { SUM(LEFT) } >= 60 60 0 }

INT(x)

Περιγραφή

Στρογγυλοποιεί την τιμή μέσα στην παρένθεση, στον πλησιέστερο ακέραιο προς τα κάτω.

Παράδειγμα

=INT(5,78)

Αποτέλεσμα

5.

MAX()

Περιγραφή

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μεταξύ των τιμών της λίστας μέσα στις παρενθέσεις.

Παράδειγμα

=MAX(ABOVE)

Αποτέλεσμα

Η μέγιστη από τις τιμές που υπάρχουν στα κελιά πάνω από το κελί με τον τύπο.

MIN()

Περιγραφή

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μεταξύ των τιμών της λίστας μέσα στις παρενθέσεις.

Παράδειγμα

=MIN(ABOVE)

Αποτέλεσμα

Η ελάχιστη από τις τιμές που υπάρχουν στα κελιά πάνω από το κελί με τον τύπο.

MOD(x,y)

Περιγραφή

Παίρνει δύο ορίσματα που είναι αριθμοί ή αξιολογούνται ως αριθμοί. Επιστρέφει το υπόλοιπο της διαίρεσης του πρώτου ορίσματος, διά του δευτέρου. Αν το υπόλοιπο είναι 0 επιστρέφει 0,0.

Παράδειγμα

=MIN(ABOVE)

Αποτέλεσμα

Η ελάχιστη από τις τιμές που υπάρχουν στα κελιά πάνω από το κελί με τον τύπο.

NOT(x)

Περιγραφή

Αξιολογεί αν το όρισμα x είναι TRUE. Επιστρέφει 0 αν είναι TRUE, ή 1 αν είναι FALSE.

Παράδειγμα

=NOT(1=1)

Αποτέλεσμα

0.

OR(x,y)

Περιγραφή

Παίρνει δύο ορίσματα. Αν τουλάχιστον ένα από τα δύο είναι TRUE επιστρέφει 1. Αν και τα δύο είναι FALSE επιστρέφει 0. Συνήθως χρησιμοποιείται σε συναρτήσεις IF.

Παράδειγμα

=OR(1=1;1=5)

Αποτέλεσμα

1.

PRODUCT()

Περιγραφή

Υπολογίζει το γινόμενο όλων των παραγόντων στη λίστα των παρενθέσεων.

Παράδειγμα

=PRODUCT(quarter1;0,03) \# "#0,00%"

Αποτέλεσμα

78% (αν ο σελιδοδείκτης quarter1 αναφέρεται σε μια τιμή 2600).

ROUND(x,y)

Περιγραφή

Παίρνει δύο ορίσματα εκ των οποίων το πρώτο πρέπει να είναι αριθμός ή έκφραση που αξιολογείται ως αριθμός, το δε δεύτερο πρέπει να είναι ένας ακέραιος. Στρογγυλοποιεί το πρώτο όρισμα στον αριθμό των ψηφίων που ορίζει το δεύτερο όρισμα. Αν το δεύτερο όρισμα είναι αρνητικός αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο που καθορίζει το δεύτερο όρισμα.

Παράδειγμα

α) =ROUND(123,456; 2)

β) =ROUND(123,451; 2)

γ) =ROUND(123,456; 0)

δ) =ROUND(123,789; 0)

ε) =ROUND(123,456; -2)

 

Αποτέλεσμα

α) 123,46

β) 123,45

γ) 123

δ) 124

ε) 100

SIGN(x)

Περιγραφή

Παίρνει ένα όρισμα, που είναι αριθμός ή έκφραση που αξιολογείται ως αριθμός. Αξιολογεί αν το όρισμα είναι μικρότερο, μεγαλύτερο ή ίσο με το μηδέν. Επιστρέφει 1 αν είναι μεγαλύτερο, -1 αν είναι μικρότερο και 0 αν είναι ίσο με το μηδέν.

Παράδειγμα

=SIGN(-11)

Αποτέλεσμα

-1

SUM()

Περιγραφή

Υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων μέσα στις παρενθέσεις.

Παράδειγμα

=SUM(RIGHT)

Αποτέλεσμα

Το άθροισμα των κελιών, που είναι δεξιά από το κελί με τον τύπο.

TRUE(x)

Περιγραφή

Παίρνει ένα όρισμα. Αξιολογεί αν το όρισμα είναι TRUE ή FALSE. Επιστρέφει 1 αν είναι TRUE, 0 αν είναι FALSE. Συνήθως χρησιμοποιείται σε συναρτήσεις IF.

Παράδειγμα

=TRUE(1=0)

Αποτέλεσμα

0

Σύνοψη
Θέμα
Διαθέσιμες συναρτήσεις
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Insert, edit, and view fields in Word», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.03.006/0138
Έκδοση
10/1/20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου