Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020

Τελεστές πεδίων

Μαθηματικοί τελεστές

Σας επιτρέπουν να κάνετε βασικές αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό, χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε συνδυασμό τελεστών και αριθμητικών τιμών.

Πίνακας 1: Παραδείγματα μαθηματικών τελεστών

Τελεστής Πράξη Παράδειγμα

+

Πρόσθεση

Το πεδίο { = 3+2 } επιστρέφει 5.

-

Αφαίρεση

Το πεδίο { = 3-2 } επιστρέφει 1.

*

Πολλαπλασιασμός

Το πεδίο { = 3*2 } επιστρέφει 6.

/

Διαίρεση

Το πεδίο { = 3/2 } επιστρέφει 1,5

%

Ποσοστό επί τοις εκατό

Το πεδίο { = 3*2% } επιστρέφει 0,06

^

Δυνάμεις & Ρίζες

Το πεδίο { = 3^2 } επιστρέφει 9 (τρία στο τετράγωνο).

Το πεδίο { = 4^(1/2) } επιστρέφει 2 (τετραγωνική ρίζα του 2).

Τελεστές σύγκρισης

Χρησιμοποιούνται για σύγκριση δύο αριθμητικών τιμών. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρισης είναι μια λογική τιμή:

  • 1, αν η σύγκριση ισχύει (TRUE)
  • 0, αν η σύγκριση δεν ισχύει (FALSE).

Πίνακας 2: Παραδείγματα τελεστών σύγκρισης

Τελεστής Σύγκριση Παράδειγμα

=

ίσο

Το πεδίο { = 3=2+1 } επιστρέφει 1.

<

μικρότερο

Το πεδίο { = 3<2+1 } επιστρέφει 0.

>

μεγαλύτερο

Το πεδίο { = 3>2+1 } επιστρέφει 0.

<=

μικρότερο ή ίσο

Το πεδίο { = 3<=2+1 } επιστρέφει 1.

>=

μεγαλύτερο ή ίσο

Το πεδίο { = 3>=2+1 } επιστρέφει 1.

<>

άνισο (διάφορο)

Το πεδίο { = 3<>2+1 } επιστρέφει 0.

Σύνοψη
Θέμα
Τελεστές πεδίων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.03.005/0137
Έκδοση
7/1/20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου