Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020

Συντομεύσεις μορφοποίησης χαρακτήρων και παραγράφων

Πίνακας 1: Εκτέλεση ενεργειών

Πλήκτρα Ενέργεια

CTRL+SHIFT+F ή
CTRL+SHIFT+P ή
CTRL+D

Εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου Γραμματοσειρά.

SHIFT+F1

Εμφάνιση του πλαισίου εργασιών Εμφάνιση της μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+S

Εμφάνιση του πλαισίου εργασιών Εφαρμογή στυλ.

CTRL+SHIFT+*

Εμφάνιση/Απόκρυψη μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων.

CTRL+SHIFT+C

Αντιγραφή μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+V

Επικόλληση μορφοποίησης.

CTRL+ALT+K

Εκτέλεση Αυτόματης μορφοποίησης.

Πίνακας 2: Λειτουργίες άμεσης μορφοποίησης χαρακτήρων

Πλήκτρα Αποτέλεσμα

CTRL+SHIFT+>

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς βάσει των προεπιλεγμένων μεγεθών (π.χ. 26, 28, 36, 48 κ.λπ.).

CTRL+SHIFT+<

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς βάσει των προεπιλεγμένων μεγεθών (π.χ. 72, 48, 36, 28 κ.λπ.).

CTRL+]

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά μία στιγμή (pt).

CTRL+[

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά μία στιγμή.

SHIFT+F3

Εναλλαγή μεταξύ πεζών, κεφαλαίων και των επιλογών που εμφανίζονται από το βελάκι επέκτασης του κουμπιού Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων στην καρτέλα Κεντρική.

CTRL+SHIFT+A

Εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων.

ALT+C

Μετατροπή της λέξης ή του επιλεγμένου κειμένου σε κεφαλαία και μετακίνηση του δείκτη στην επόμενη λέξη.

CTRL+B ή
CTRL+SHIFT+B

Μορφή Έντονη γραφή.

CTRL+I ή
CTRL+SHIFT+I

Μορφή Πλάγια γραφή.

CTRL+U ή
CTRL+SHIFT+U

Μορφή Υπογράμμιση (των λέξεων και των κενών διαστημάτων μεταξύ τους).

CTRL+SHIFT+W

Μορφή Υπογράμμιση λέξεων (χωρίς τα κενά διαστήματα).

CTRL+SHIFT+D

Μορφή Διπλή υπογράμμιση.

CTRL+SHIFT+H

Μορφή Κρυφό κείμενο.

CTRL+SHIF+K

Μορφή Μικρά κεφαλαία.

CTRL+SHIFT++

Μορφή Εκθέτης.

CTRL+=

Μορφή Δείκτης.

CTRL+SHIFT+Q

Αλλαγή του επιλεγμένου κειμένου σε γραμματοσειρά Symbol.

CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Κατάργηση πρόσθετης μορφοποίησης χαρακτήρων.

Πίνακας 3: Λειτουργίες άμεσης μορφοποίησης παραγράφων

Πλήκτρα Αποτέλεσμα

CTRL+1

Μονό διάστιχο.

CTRL+2

Διπλό διάστιχο.

CTRL+5

Διάστιχο 1,5.

CTRL+0

Προσθήκη ή κατάργηση διαστήματος 12 στιγμών πριν την παράγραφο.

CTRL+L

Αριστερή στοίχιση.

CTRL+R

Δεξιά στοίχιση.

CTRL+E

Στοίχιση στο κέντρο.

CTRL+J

Πλήρης στοίχιση.

CTRL+M

Αύξηση αριστερής εσοχής κατά 1/2in (1,27εκ).

CTRL+SHIFT+M

Μείωση αριστερής εσοχής κατά 1/2in.

CTRL+T

Δημιουργία ή αύξηση προεξοχής πρώτης γραμμής κατά 1/2in.

CTRL+SHIFT+T

Κατάργηση ή μείωση προεξοχής πρώτης γραμμής κατά 1/2in.

CTRL+Q

Κατάργηση πρόσθετης μορφοποίησης παραγράφου[σχόλια].

Σχόλια

Στη συντόμευση CTRL+Q, ο όρος "πρόσθετη μορφοποίηση" εννοεί τα χαρακτηριστικά που έχουν προστεθεί επιπλέον από το στυλ που έχει η παράγραφος, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ομάδας Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική. Ειδικά για τις λίστες, σημειώστε ότι τα στοιχεία της λίστας έχουν ταυτόχρονα δύο χαρακτηριστικά μορφοποίησης: Αφ' ενός έχουν στυλ Παράγραφος λίστας, που ορίζει την εσοχή, και αφ' ετέρου έχουν κουκκίδα ή αριθμό στην προεξοχή. Έτσι, η συντόμευση θα αφαιρέσει μεν την κουκκίδα ή τον αριθμό, αλλά η εσοχή της παραγράφου θα διατηρηθεί. Αν θέλετε να αφαιρέσετε ταυτόχρονα και τα δύο χαρακτηριστικά μορφοποίησης χρησιμοποιήστε τη συντόμευση CTRL+SHIFT+N, για να επαναφέρετε την παράγραφο σε στυλ Βασικό.

Πίνακας 4: Εφαρμογή στυλ παραγράφου

Πλήκτρα Αποτέλεσμα

CTRL+SHIFT+N

Εφαρμογή στυλ Βασικό.

CTRL+SHIFT+L

Εφαρμογή στυλ Λίστα με κουκκίδες.

CTRL+ALT+1

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδα 1.

CTRL+ALT+2

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδα 2.

CTRL+ALT+3

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδα 3.

Σύνοψη
Θέμα
Συντομεύσεις μορφοποίησης χαρακτήρων και παραγράφων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.01.010/0140
Έκδοση
18/1/20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου