Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες της παραγράφου

Τι είναι η παράγραφος

Στο Word, η παράγραφος είναι μια χωριστή μονάδα πληροφοριών, η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά μορφοποίησης, όπως στοίχιση, απόσταση και στυλ και ακολουθείται πάντα από ένα σημάδι παραγράφου. Ο τρόπος μορφοποίησης των παραγράφων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο και από την εμφάνιση που θέλετε να έχει. Συχνά, θα εφαρμόσετε διαφορετική μορφοποίηση σε παραγράφους του ίδιου εγγράφου. Για παράδειγμα, αν γράφετε μια εργασία εξαμήνου, μπορεί να δημιουργήσετε μια σελίδα τίτλων, η οποία να περιέχει έναν τίτλο με στοίχιση στο κέντρο σε μια ξεχωριστή παράγραφο, και το όνομά σας και την ημερομηνία με δεξιά στοίχιση στο κάτω μέρος της σελίδας ως ξεχωριστές παραγράφους. Οι παράγραφοι του κύριου κειμένου της εργασίας μπορεί να έχουν αριστερή στοίχιση και διπλό διάστιχο. Η εργασία σας μπορεί επίσης να περιέχει κεφαλίδες, υποσέλιδα, υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, με το καθένα από αυτά τα στοιχεία να έχει διαφορετική μορφοποίηση παραγράφων.

Τι είναι το σημάδι παραγράφου

Όταν ανοίγετε ένα νέο, κενό έγγραφο και κάνετε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη στην καρτέλα Κεντρική, εμφανίζεται το σημάδι παραγράφου. Το σημάδι παραγράφου περιέχει όλη τη μορφοποίηση της πρώτης αυτής παραγράφου. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφοποίηση της παραγράφου με δυο τρόπους:

 • Επιλέγετε το σημάδι παραγράφου και ορίζετε τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης πριν να ξεκινήσετε την πληκτρολόγηση του κειμένου.
 • Πληκτρολογείτε πρώτα το κείμενο. Στη συνέχεια επιλέγετε το κείμενο μαζί με το σημάδι παραγράφου και ορίζετε τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης.

Όταν πιέζετε το πλήκτρο ENTER για να τελειώσετε μια παράγραφο και να ξεκινήσετε μια άλλη, η νέα παράγραφος που δημιουργείται έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την προηγούμενη. Για παράδειγμα, για να εφαρμόσετε αριστερή στοίχιση και διπλό διάστιχο σε όλες τις παραγράφους του κειμένου, χρειάζεται μόνο να ορίσετε τα χαρακτηριστικά αυτά για την πρώτη παράγραφο. Πατώντας το πλήκτρο ENTER, η μορφοποίηση μεταφέρεται και στην επόμενη παράγραφο.

Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τα σημάδια παραγράφου και άλλα σημάδια μορφοποίησης, κάνοντας κλικ στο κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη . Η εμφάνιση των σημαδιών παραγράφου σας βοηθά να βλέπετε πού τελειώνει κάθε παράγραφος και διευκολύνει την επιλογή των χαρακτηριστικών μορφοποίησης που θέλετε να αλλάξετε.

Θέση παραγράφων σε σελίδα

Διάφοροι παράγοντες καθορίζουν τη θέση μιας παραγράφου στη σελίδα:

 • Τα περιθώρια
  καθορίζουν το συνολικό πλάτος της περιοχής που θα διατεθεί για το κύριο κείμενο, δηλαδή, το διάστημα ανάμεσα στο κείμενο και στην άκρη της σελίδας.
 • Οι εσοχές
  καθορίζουν την απόσταση της παραγράφου από το αριστερό ή από το δεξιό περιθώριο. Μέσα στα περιθώρια, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τις εσοχές μιας παραγράφου ή μιας ομάδας παραγράφων. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια αρνητική εσοχή (γνωστή επίσης ως προεξοχή), η οποία μετακινεί την παράγραφο προς το αριστερό περιθώριο.
 • Η οριζόντια στοίχιση
  καθορίζει την εμφάνιση και τον προσανατολισμό των πλευρών της παραγράφου. Για παράδειγμα, σε μια παράγραφο με αριστερή στοίχιση (το πιο συνηθισμένο είδος στοίχισης), η αριστερή πλευρά της παραγράφου είναι στοιχισμένη με το αριστερό περιθώριο.
 • Η κατακόρυφη στοίχιση
  καθορίζει τη θέση της παραγράφου σε σχέση με το άνω και το κάτω περιθώριο. Αυτό είναι χρήσιμο όταν δημιουργείτε, για παράδειγμα, μια σελίδα τίτλων, επειδή μπορείτε να τοποθετήσετε το κείμενο ακριβώς στο επάνω μέρος ή στο κέντρο της σελίδας ή να εφαρμόσετε πλήρη στοίχιση στις παραγράφους, έτσι ώστε να έχουν ομοιόμορφα κατανεμημένα διαστήματα μέχρι το τέλος της σελίδας.

Τοποθέτηση κειμένου σε παράγραφο

Μπορείτε να δημιουργήσετε εσοχή στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου, για να την κάνετε να ξεχωρίζει από την υπόλοιπη παράγραφο. Με τη δημιουργία εσοχής πρώτης γραμμής, η πρώτη γραμμή μιας παραγράφου μετακινείται προς τα μέσα κατά ένα καθορισμένο διάστημα, ενώ η υπόλοιπη παράγραφος παραμένει στη θέση της. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προεξοχή πρώτης γραμμής, στην οποία δεν υπάρχει εσοχή στην πρώτη γραμμή της παραγράφου, αλλά υπάρχει στις επόμενες.

Μπορείτε να ορίσετε την εσοχή μεμονωμένων γραμμών, χρησιμοποιώντας τον οριζόντιο χάρακα, χρησιμοποιώντας την καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος, ή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση".

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε εσοχή σε κείμενο, χρησιμοποιώντας στηλοθέτες. Οι στηλοθέτες είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται για τη μορφοποίηση μεμονωμένων γραμμών κειμένου, ειδικά όταν θέλετε να ορίσετε στηλοθέτη που συνοδεύεται από οδηγό. Δεν συνιστάται η χρήση στηλοθετών για τη δημιουργία σύνθετων στοιχείων, όπως οι στήλες και οι πίνακες.

Αλλαγή του διαστήματος ανάμεσα σε γραμμές ή παραγράφους

Το διάστιχο καθορίζει το μέγεθος του κατακόρυφου διαστήματος ανάμεσα στις γραμμές κειμένου μιας παραγράφου. Ως προεπιλογή, οι γραμμές έχουν μονό διάστιχο, δηλαδή το διάστημα χωρά τη μεγαλύτερη γραμματοσειρά αυτής της γραμμής, καθώς και ένα μικρό πρόσθετο κενό διάστημα.

Η απόσταση παραγράφων καθορίζει το μέγεθος του διαστήματος επάνω ή κάτω από μια παράγραφο. Αν θέλετε να διαχωρίσετε μια παράγραφο από τις άλλες παραγράφους σε μια σελίδα ή να αλλάξετε την απόσταση ανάμεσα σε πολλές παραγράφους, μπορείτε να αυξήσετε το διάστημα που υπάρχει πριν από αυτές, μετά από αυτές ή και τα δύο διαστήματα.

Για τις ρυθμίσεις του διάστιχου και του διαστήματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Διάστιχο στην καρτέλα Κεντρική, καθώς και την καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος.

Έλεγχος των αλλαγών παραγράφου

Το Word συνεχίζει αυτόματα το κείμενο στην επόμενη σελίδα, όταν αυτό φτάσει στο τέλος της σελίδας. Όμως, μερικές φορές θέλετε να διατηρήσετε παραγράφους μαζί, να διατηρήσετε γραμμές μαζί ή να ελέγχετε "χήρες/ορφανές" γραμμές σε μια σελίδα. Για παράδειγμα, η παράγραφος ίσως χάσει την αποτελεσματικότητά της, αν χωριστεί, ή αν μόνο μια γραμμή της εμφανιστεί στην αρχή της επόμενης σελίδας. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε να ορίσετε στο Word επιλογές που διατηρούν μαζί το κείμενο παραγράφου, χρησιμοποιώντας την καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας, του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος.

Σύνοψη
Θέμα
Χαρακτηριστικά και ιδιότητες της παραγράφου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.046/0078
Έκδοση
13/12/10
Αναθεώρηση
19/7/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου