Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019

Χρήση γραμμών και γραμμών σύνδεσης

Μπορείτε να σχεδιάσετε μια γραμμή σε ένα έγγραφο του Word, όταν θέλετε να δώσετε έμφαση ή να δείξετε σε μια πληροφορία, όταν θέλετε να διαχωρίσετε τμήματα του κειμένου, όταν θέλετε να δημιουργήσετε κενές θέσεις υπογραφής και σε άλλες πολλές περιπτώσεις.

Οι γραμμές σύνδεσης είναι διάφορες μορφές γραμμής που χρησιμοποιούνται σε σύνθετους σχεδιασμούς, όταν θέλετε να συνδέσετε δύο ή περισσότερα σχήματα, για να δείξετε ότι υπάρχει κάποια σχέση ή κάποια ροή μεταξύ τους. Το Word διαθέτει τρία είδη γραμμών σύνδεσης: Ευθύγραμμη, γωνιώδη και καμπυλόγραμμη. Για να χρησιμοποιήσετε τις γραμμές σύνδεσης, τα σχήματα που θέλετε να συνδέσετε πρέπει να είναι τοποθετημένα σε καμβά σχεδίασης.

Όταν επιλέγετε μια γραμμή σύνδεσης και κινείτε τον δείκτη πάνω από τα σχήματα που έχετε δημιουργήσει, εμφανίζονται μικρές κουκκίδες στην περιφέρεια του σχήματος, οι οποίες είναι τα σημεία που μπορείτε να προσαρτήσετε τη γραμμή σύνδεσης. Αφού συνδέσετε δύο ή περισσότερα σχήματα με γραμμές σύνδεσης, αυτές παραμένουν προσαρτημένες ακόμα κι αν αλλάξετε θέση στα συνδεδεμένα σχήματα. Αν σύρετε το άκρο μιας συνδεδεμένης γραμμής αυτή αποσυνδέεται από το σημείο σύνδεσης και μπορείτε να τη συνδέσετε σε άλλο σημείο του ίδιου ή άλλου σχήματος.

Σχεδίαση γραμμής

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα και στην ενότητα Γραμμές του μενού επιλέξτε το είδος της γραμμής που θέλετε να εισαγάγετε στο έγγραφο.
 2. Κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου και κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Σύρετε ως το σημείο που θα είναι το τέλος της γραμμής.
  • Μετακινήστε τον δείκτη (χωρίς να έχετε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού) στο σημείο που θα είναι το τέλος της γραμμής και κάνετε πάλι κλικ.

Η γραμμή Σκαρίφημα σχεδιάζεται μόνο με σύρσιμο, ενώ η γραμμή Σχήμα σχεδιάζεται είτε με δύο κλικ (στην αρχή και το τέλος της γραμμής) όταν θέλετε να δημιουργήσετε ευθείες γραμμές, είτε με σύρσιμο για γραμμές όπως αυτές που σχεδιάζετε με μολύβι.

Στο μενού των σχημάτων μπορείτε να τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στο εικονίδιο μιας γραμμής για να δείτε την ονομασία της.

Όταν σχεδιάζετε μια γραμμή με σύρσιμο, μπορείτε ταυτόχρονα να έχετε πατημένο το πλήκτρο SHIFT αν θέλετε η γραμμή να έχει κλίση από το σημείο εκκίνησης κατά πολλαπλάσια των 15°.

Σχεδίαση γραμμής σύνδεσης

 1. Τοποθετήστε τον καμβά σχεδίασης στο έγγραφο και σχεδιάστε μέσα σ' αυτόν τα σχήματα που θέλετε να συνδέσετε.
 2. Εμφανίστε το μενού των σχημάτων με ένα από τα επόμενα:
  • Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα.
  • Στην καρτέλα εργαλείων Μορφή σχήματος κάνετε κλικ στο βελάκι Περισσότερα της συλλογής με τα αυτόματα σχήματα στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εμφανιστεί η καρτέλα εργαλείων Μορφή σχήματος πρέπει να είναι επιλεγμένα είτε ο καμβάς σχεδίασης, είτε ένα από τα σχήματα που σχεδιάσατε στο βήμα 1.

 3. Στην ενότητα Γραμμές του μενού επιλέξτε το είδος της γραμμής που θέλετε, εκτός από τις γραμμές Καμπύλη, Σχήμα και Σκαρίφημα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν γραμμές σύνδεσης.
 4. Μετακινήστε τον δείκτη πάνω από το ένα σχήμα που θέλετε να συνδέσετε ώστε να εμφανιστούν τα σημεία σύνδεσης και κάνετε κλικ σε ένα από αυτά.
 5. Σύρετε τη γραμμή μέχρι ένα από τα σημεία σύνδεσης του δεύτερου σχήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να σχεδιάσετε πολλές γραμμές συνεχόμενα: Στο βήμα 3 κάνετε δεξιό κλικ στο εικονίδιο της γραμμής που θέλετε και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Κλείδωμα λειτουργίας σχεδίασης. Αφού σχεδιάστε τις γραμμές που θέλετε πατήστε το πλήκτρο ESC για να τερματίσετε τη διαδικασία.

Σχεδίαση σχήματος ελεύθερης σχεδίασης

Σχήμα με καμπύλες

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα και στην ενότητα Γραμμές του μενού επιλέξτε την Καμπύλη.
 2. Κάνετε κλικ σε ένα σημείο του εγγράφου για να ορίσετε το πρώτο σημείο περιγράμματος του σχήματος.
 3. Κάνετε κλικ σε ένα άλλο σημείο του εγγράφου για να ορίσετε τη θέση της πρώτης καμπύλης.
 4. Επαναλάβετε με επόμενο κλικ σε άλλο σημείο του εγγράφου για να δημιουργήσετε νέα καμπύλη.
 5. Ολοκληρώστε το σχήμα με ένα από τα επόμενα:
  • Για να δημιουργήσετε ένα ανοικτό σχήμα, χωρίς γέμισμα, στο τελευταίο σημείο κάνετε διπλό κλικ.
  • Για να δημιουργήσετε ένα σχήμα με γέμισμα κάνετε κλικ κοντά στο πρώτο σημείο του περιγράμματος.

Σχήμα με ευθύγραμμα και καμπυλόγραμμα τμήματα

Για να έχετε καλύτερο έλεγχο όταν σχεδιάζετε καμπύλες ρυθμίστε τον δείκτη του ποντικιού στη χαμηλότερη ταχύτητα από τον Πίνακα ελέγχου των Windows.
 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα και στην ενότητα Γραμμές του μενού επιλέξτε το Σχήμα.
 2. Κάνετε κλικ σε ένα σημείο του εγγράφου για να ορίσετε το πρώτο σημείο περιγράμματος του σχήματος και κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να σχεδιάσετε μια γραμμή που θα μοιάζει σαν να σχεδιάστηκε με πένα ή μολύβι, σύρετε ως το σημείο που θέλετε.
  • Για να σχεδιάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα μετακινήστε τον δείκτη χωρίς να έχετε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού και κάνετε κλικ στο σημείο που θέλετε να τελειώνει η γραμμή.
  • Επαναλάβετε τη διαδικασία για να σχεδιάσετε το επόμενο τμήμα του σχεδίου.
 3. Ολοκληρώστε το σχήμα με ένα από τα επόμενα:
  • Για να δημιουργήσετε ένα ανοικτό σχήμα, χωρίς γέμισμα, στο τελευταίο σημείο κάνετε διπλό κλικ.
  • Για να δημιουργήσετε ένα σχήμα με γέμισμα κάνετε κλικ κοντά στο πρώτο σημείο του περιγράμματος.

Σχήμα σκαρίφημα

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα και στην ενότητα Γραμμές του μενού επιλέξτε το Σκαρίφημα.
 2. Κάνετε κλικ σε ένα σημείο του εγγράφου και σύρετε για να σχεδιάσετε το σκαρίφημα. Ο σχεδιασμός διαρκεί όσο έχετε το πλήκτρο του ποντικιού πατημένο:
  • Για να δημιουργήσετε ένα σχήμα με γέμισμα ελευθερώστε το πλήκτρο του ποντικιού κοντά στην αρχή της γραμμής που σχεδιάσατε.
  • Για να δημιουργήσετε ένα ανοικτό σχήμα, χωρίς γέμισμα ελευθερώστε το πλήκτρο του ποντικιού σε οποιοδήποτε άλλο σημείο.

Επεξεργασία των άκρων μιας γραμμής

Μπορείτε να μορφοποιήσετε τα άκρα της γραμμής προσθέτοντας αιχμές βέλους ή άλλο σχήμα:

 1. Επιλέξτε τη γραμμή. Για να επιλέξετε πολλές γραμμές μαζί κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς κάνετε κλικ σε κάθε γραμμή.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Μορφή σχήματος κάνετε κλικ στο κουμπί Περίγραμμα.
 3. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στην εντολή Βέλη και κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Επιλέξτε τη μορφή βέλους ή ένα από τα άλλα σχήματα της λίστας.
  • Κάνετε κλικ στην εντολή Περισσότερα βέλη. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο εργασιών Μορφοποίηση σχήματος όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τη μορφή και το μέγεθος του σχήματος που θα επιλέξετε για τα άκρα της γραμμής.
Σύνοψη
Θέμα
Χρήση γραμμών και γραμμών σύνδεσης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Draw or delete a line or connector», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.007/0079
Έκδοση
23/12/10
Αναθεώρηση
22/7/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου